Aktualnie w serwisie 340 ogłoszeń!
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019

Wydanie nr 127/2021, z dnia 08.05.2021, ISSN: 123-456-78

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 105 m. Olsztyna przy ul. Mielczarskiego 10, 10a, opisanej w księdze wieczystej Nr OL1O/00039657/5, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4/2, o pow. 3587 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją dopuszczalną: usługi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:             750 000,00 zł

w tym: cena gruntu                                                 697 500,00 zł

cena budynku nr 10                                                52 500,00 zł

           

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Budynek przy ul. Mielczarskiego 10a ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do rozbiórki. Budynek przy ul. Mielczarskiego 10 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

      Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

      Wadium w wysokości 75 000 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta

81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia   15 października 2018 r.

 Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 15 października 2018 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

 Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

 Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

      W Dziale III księgi wieczystej OL1O/00039657/5 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości znajduje się wpis dotyczący służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, polegającej na prawie przechodu przez działkę 105-4/2 linii kablowej SN 15KV oraz prawie dostępu do sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, wymiany wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania ww. prac, na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników ENERGA-OPERATOR S.A. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENERGA-OPERATOR S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż opisane powyżej i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Z uwagi na przechodzącą przez nieruchomość sieć kanalizacji sanitarnej ks 300 wraz z dwoma bocznymi kolektorami sanitarnymi ks 200 Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 4/2 obręb 105 nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie Sp. z o. o. polegającej na prawie dostępu do sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, wymiany wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania ww. prac, na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie Sp. z o. o., oraz przez wszystkie podmioty i osoby, z którymi PWiK Sp. z o. o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz dokonania wpisu tej służebności w księdze wieczystej urządzonej dla działki nr 4/2.

Ponadto przez teren przedmiotowej działki przebiega infrastruktura techniczna w postaci: przyłącza telekomunikacyjnego obsługującego działkę 4/2, odcinka nieczynnego kolektora deszczowego kd 900 i kd 1000 oraz nieczynnego wodociągu do których należy zapewnić dostęp w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany. O ewentualną przebudowę odcinków sieci nabywca winien wystąpić do właściciela infrastruktury z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu wykazanego na mapie zasadniczej.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowy obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami działkowymi w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXII/518/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MN – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi.

Gospodarka istniejącą zielenią podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.). W przypadku realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację ,,Inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem gospodarki drzewostanem’’, w której zostaną wskazane drzewa/krzewy do zachowania i usunięcia oraz opracowany zostanie plan ochrony gatunków chronionych płazów i ptaków występujących na przedmiotowym terenie. Na usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną prawną Nabywca zobowiązany będzie uzyskać decyzję zezwalająca Prezydenta Olsztyna.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Mielczarskiego.

      W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

      Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.        

      Na przedmiotowej nieruchomości występują przekroczenia ogrodzeń w północnej oraz w południowo-wschodniej części działki. Ponadto na granicy z działką 105-3/2 znajduje się szyld reklamowy. Powyższe przekroczenia nie powodują utrudnień w korzystaniu z nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Olsztyn w związku z przekroczeniem granicy na działce 105-4/2 oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy Olsztyn w związku z koniecznością poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów regulacji tego stanu prawnego.

      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

     W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

      Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

      Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

      Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

       W celu obejrzenia nieruchomości przed przetargiem należy skontaktować się z Zakładem Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5 pod numerem tel. 89-526-28-37.

      Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357.

      Informacje o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w internecie pod adresem www.olsztyn.eu, www.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu.

Początek strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.