Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, położonej przy ul. Równinnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 28/31 na arkuszu mapy 46 o pow. 0,5001ha, przy ul. Równinnej zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056878/6 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego brutto w stosunku rocznym:

4920,80 brutto rocznie

( cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 80/100)

Wadium ok. 20% ceny wywoławczej: 980,00 zł

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych);

Opis nieruchomości:

 1. nieruchomość niezabudowana wchodząca w skład Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

tereny usług, składów, parkingów magazynów, zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.

Wyłoniony w przetargu Dzierżawca na własny koszt wykona skomunikowanie terenu z drogą publiczną oraz inne niezbędne prace w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania obiektu wraz z dojazdem. Zjazd z drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja wymogów określonych w „Dodatkowych warunkach przetargu …”.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że oferent zapoznał się z dodatkowymi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia prowadzone przez

PKO B.P. S.A. w Warszawie nr: nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200

w terminie do 14 lipca 2021 r. z dopiskiem: „Wadium – przetarg na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Równinnej oznaczonej jako działka nr 28/31”. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Oferty przetargowe należy składać do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w trwale zamkniętych kopertach z napisem „Oferta – przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Równinnej oznaczonej jako działka nr 28/31”, w Urzędzie Miasta Inowrocławia w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na stanowisku nr 4.

Komisja przetargowa dokona otwarcia i oceny ofert w dniu 20 lipca 2021 roku

o godz. 1000 w sali nr 107-108, I piętro Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako dzierżawca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli oferent ustalony jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia (www.inowroclaw.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia (bip.inowroclaw.pl), a także w internetowym serwisie prasowym www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 35, I piętro pokój nr 32, tel. (052) 35-55-212 oraz w Biurze Obsługi Inwestorów, parter pokój nr 17, tel. (052) 35-55-230.

Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego

na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład

Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego,

położonej przy ul. Równinnej w Inowrocławiu.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
 5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
 6. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, w tym także z projektem umowy dzierżawy, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. oferowany czynsz (cyfrowo i słownie) wyższy od czynszu wywoławczego oraz sposób jego zapłaty,
 6. upoważnienie do podpisania oferty, gdy podpisuje ją pełnomocnik,
 7. parafę podpisującego ofertę na wszystkich stronach oferty oraz w miejscach naniesienia zmian przez oferenta,
 8. ogólną koncepcję zagospodarowania nieruchomości
 9. opis planowanej działalności, ,
 10. kopię zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z KRS,
 11. pisemne zobowiązanie do zakończenia realizacji inwestycji w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
 12. planowane nakłady nie mniej niż 200.000,00 zł/1 ha terenu, tj. nie mniej niź 100.020,00 zł, wraz z deklaracją poniesienia tych nakładów,
 13. pisemne zobowiązanie do dostarczenia, po zakończeniu inwestycji, do Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia oświadczenia o wartości nowej inwestycji wraz z kopią pozwolenia na użytkowanie oraz kosztorysem powykonawczym lub innymi dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych nakładów (np. kopia umowy z wykonawcą, kopie faktur),
 14. pisemne zobowiązanie do zastosowania ekologicznych źródeł ogrzewania dla nowopowstałych budynków,
 15. pisemne zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości stanowiącej własność wydzierżawiającego, o jakim mowa w ust 7 Oferent załączy także aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która mogłaby stanowić takie zabezpieczenie, odpowiadającej wartością wysokości kary umownej.
 16. Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy:

1) planowana inwestycja nie zostanie zakończona, lub

2) oferent nie poniesie zadeklarowanych nakładów,

dzierżawca zostanie obciążony karą z tytułu niewywiązania się z ww. warunków w wysokości 100.000,00 zł/1 ha tj. 50.010,00 zł za niespełnienie choćby jednego z ww. wymogów. Wierzytelność wydzierżawiającego z tytułu ww. kary zostanie zabezpieczona hipotecznie na nieruchomości lub nieruchomościach oferenta. Koszt ustanowienia zabezpieczenia ponosi oferent.

 1. Kryteria oceny ofert:

czynsz oferowany x 100

 1. czynsz z tytułu dzierżawy A = ——————————

czynsz wywoławczy

waga kryterium 50 %

 1. zagospodarowanie nieruchomości (B), w tym za:

– ilość zainwestowanych środków na nieruchomości

deklarowane nakłady x 100

wartość nakładów B = ——————————

minimalne nakłady/1 ha

waga kryterium 50%

Ocena koncepcji zagospodarowania nieruchomości dokonana przez członka komisji będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych za ww. kryteria.

 1. Ocena ofert (D) zostanie dokonana w następujący sposób:

D = A x 0,5 + B x 0,5

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która uzyska największą liczbę punktów.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.