Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 2/1, 7/13 i 9 położonych w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 2,5720 ha:
 1. nr 2/1 o pow. 0,1427 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
  w trakcie zabudowy), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 482 (obręb 4), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00072951/0;
 2. nr 7/13 o pow. 1,2726 ha (RIIIa – grunty orne – pow. 0,5841 ha; PsIV – pastwiska trwałe – pow. 0,6885 ha), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 481 (obręb 4), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00058169/7;
 3. nr 9 o pow. 1,1567 ha (RIIIa – grunty orne – pow. 0,8837 ha; PsIV – pastwiska trwałe – pow. 0,2730 ha), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 49 (obręb 4), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00058169/7,

położone w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzące w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Opis nieruchomości:
 1. działki są niezabudowane i wchodzą w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. działka nr 2/1 przylega do ulicy Towarowej, zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
 3. na działce nr 9 znajduje się urządzenie odwadniające teren „INOFAMA” S.A.;
 4. przez działkę nr 9 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna i kablowa SN-15kV należąca do ENEA OPERATOR sp. z o.o. (występują trzy słupy żelbetowe);
 5. od strony zachodniej teren nieruchomości jest ograniczony rowem, wzdłuż którego występują zadrzewienia i zakrzewienia;
 6. przy północno-zachodnim narożu działki nr 2/1 usytuowany jest betonowy przyczółek starego wiaduktu;
 7. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na działkach nr 2/1, 7/13 i 9 dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 8. nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na przekazywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży
  w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń
  z tego tytułu.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 2aP/U/UC:
 2. przeznaczenie terenów – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz urządzeń infrastruktury technicznej, na których:
 1. dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2;
 2. dopuszcza się wydzielenie parkingów i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej;
 1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – w ramach istniejącego terenu istnieje możliwość budowy i przebudowy budynków oraz urządzeń i instalacji;
 2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. na terenie 3P/U/UC, przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej, obowiązuje wykonanie zimozielonej zieleni o charakterze izolacyjnym w postaci wysokiej, średniowysokiej i średniej roślinności piętrowej o szerokości minimum 6,0 m;
 2. dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znaczącoi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. wysokość zabudowy do 20 m n.p.t. (do czterech kondygnacji nadziemnych) –wysokość budowli oraz obiektów naturalnych (drzew) do 130 m n.p.m.;
 2. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniudo powierzchni działki budowlanej 10%;
 3. wskaźnik zagospodarowania terenu od 0,10 do 0,70;
 4. maksymalna i minimalna intensywność zabudowy od 0,30 do 3,50;
 5. dachy jedno lub wielospadowe o spadku do 90 %;
 1. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ichużytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w granicach terenu 2P/U/UC realizacja zabudowy z uwzględnieniem wyznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej oddziaływania pola elektromagnetycznego (strefy ochronnej linii energetycznej napowietrznej WN) zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 1. obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisamiodrębnymi;
 2. zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów (w zależności odzapotrzebowania mocy) z abonenckich stacji transformatorowych zlokalizowanych przy-lubw projektowanych obiektach lub z abonenckich linii kablowych nn wyprowadzonychz projektowanych na terenach 9E, 10E i 11E stacji transformatorowych – dla zasilaniaprojektowanych stacji transformatorowych abonenckich należy wybudować abonenckielinie kablowe
  z projektowanych stacji transformatorowych lub złączy kablowych SNwybudowanych na terenach 9E, 10E i 11E.
 1. Cena wywoławcza: 1.315.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 131.500,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108
(I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.

Wadium należy wpłacać do dnia 13 października 2021 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na konto.

Oferty należy składać do dnia 13 października 2021 r. do godz. 1530
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta przetargowa na sprzedaż działek nr 2/1, 7/13 i 9 przy ul. Towarowej” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy
al. Ratuszowej 36.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca określone warunki. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Prezydentowi Miasta Inowrocławia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie i dodatkowe warunki przetargu wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami: 52 35 55 212 oraz 52 35 55 230 i 52 35 55 430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.