Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki 5/4 położonej w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 128

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 5/4 o pow. 0,2279 ha (B – tereny mieszkaniowe), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 60 (obręb 5), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona
  w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 128, zapisana w księdze wieczystej
  nr BY1I/00054703/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Opis nieruchomości:
 2. działka jest zabudowana 8 budynkami o numerach ewidencyjnych:
 1. 1380 – budynek mieszkalny trzykondygnacyjny o powierzchni zabudowy
  134 m
  2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy: 1885 r.);
 2. 1381 – budynek niemieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 49 m2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy: 1900 r.);
 3. 1382 – budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 50 m2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy:
  1900 r.);
 4. 1383 – budynek niemieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 12 m2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy: 1900 r.);
 5. 1384 – budynek niemieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 14 m2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy: 1900 r.);
 6. 1385 – budynek niemieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 28 m2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy: 1900 r.);
 7. 1386 – budynek niemieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 8 m2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy: 1900 r.);
 8. 1387 – budynek garażowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy
  71 m
  2 (konstrukcja ścian zewnętrznych: mur, rok zakończenia budowy:
  1900 r.);
 1. dom nr 128 (mur., k. XIX) przy ul. Toruńskiej znajduje się w spisie ewidencyjnym obiektów zabytkowych miasta Inowrocławia;
 2. budynki są w złym stanie technicznym i nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej;
 3. działka jest częściowo ogrodzona płotem z siatki;
 4. na działce występują zakrzewienia i drzewa;
 5. na działce znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa nn-0,4kV;
 6. działka przylega do następujących ulic:
 1. Toruńskiej – zaliczonej do kategorii drogi powiatowej (od ul. Bpa Antoniego Laubitza do granicy miasta);
 2. Droga do Lotniska – zaliczonej do kategorii drogi gminnej;

a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządców tych dróg.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy usługowej nieuciążliwej z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 17a U/MN:
 1. przeznaczenie terenów – zabudowa usługowa nieuciążliwa z możliwościązabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, z niezbędnymi urządzeniamiinfrastruktury technicznej, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 1. usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków;
 2. przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnićsłużebność, dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
 3. lokalizacja mieszkalnictwa i usług w dowolnych proporcjach, pod warunkiemzachowania przepisów szczególnych dotyczących wzajemnego sąsiedztwai oddziaływania na siebie poszczególnych funkcji oraz ochrony funkcji mieszkaniowejprzed skutkami działalności usługowej;
 4. do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp dowody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 5. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. zakaz lokalizacji obiektów sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska, nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
 3. należy pozostawić co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanego i nieutwardzonego z zachowaniem istniejącej zieleni;
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kulturywspółczesnej – obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków podlegają wytycznym konserwatorskim, takim jak uzgadnianie z właściwym konserwatorem zabytków pracremontowych, adaptacyjnych i rozbiórkowych; wskazane jest dostosowanie nowejzabudowy wprowadzonej na obszarze parceli do budynków historycznych pod względemgabarytów, kompozycji bryły, elewacji, dachów oraz uzgodnienie nowej inwestycjiz właściwym konserwatorem zabytków – ochronie konserwatorskiej podlega budynek przyul. Toruńskiej 128 wpisany do gminnej ewidencji zabytków;
 2. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – nieustala się;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 1. zachować nieprzekraczalną linię zabudowy;
 2. dopuszczalna, maksymalna wysokość zabudowy z urządzeniami na dachu oraz wysokość drzew, musi być zgodna z dokumentacją rejestracyjną lotniska której, elementy naniesiono na rysunku planu, z zastrzeżeniem § 7 pkt 9 lit. c uchwały
  nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową
  z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150) – dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza obowiązuje dodatkowe ograniczenie wysokości określone w przepisach szczególnych;
 3. dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 90 %;
 4. szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. intensywność zabudowy do 0,60;
 6. w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  z usługami należy przyjąć minimum 1 garaż na 1 mieszkanie i 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni usług;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegającychochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takżenarażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych– tereny objęte planem położone są poza terenami zagrożonymi;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ichużytkowaniu:
 1. zakazuje się wprowadzania funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami ustaw,
  w szczególności: prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 3. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 1. obsługa komunikacyjna z dróg publicznych, zakaz lokalizacji nowych zjazdów na
  ul. Toruńską;
 2. zasady obsługi infrastrukturą techniczną według opracowanych zasad obsługi wymienionych w § 7 pkt 10 uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150);
 3. ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;
 4. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowaniaterenów – do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowanyw sposób dotychczasowy.
 1. Cena wywoławcza: 350.000,00 zł;

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 35.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 19 października 2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 13 października 2021 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.