Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

53/2024

z dnia

22.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

377

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 2/18 i 4/4 położonych w Inowrocławiu

przy ul. Karola Marcinkowskiego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,0020 ha:
 1. nr 2/18 o pow. 0,0002 ha (Bi – inne tereny zabudowane) – zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00046347/2;
 2. nr 4/4 o pow. 0,0018 ha (Bi – inne tereny zabudowane) – zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00046346/5;

oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 65 (obręb 4), położone w Inowrocławiu przy ul. Karola Marcinkowskiego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia. Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Opis nieruchomości:
 1. nieruchomość została zabudowana przez dzierżawcę budynkiem garażowym na podstawie pozwolenia na budowę (powierzchnia zabudowy: 20 m2);
 2. nieruchomość jest wydzierżawiana na podstawie umowy zawartej na czas określony;
 3. działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej;
 4. w celu zapewnienia zbywanym działkom dostępu do ulicy Karola Marcinkowskiego zaliczonej do kategorii drogi powiatowej zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa – pasem gruntu o długości 16 m i szerokości 6 m – tj. o powierzchni 96 m2 – na działce nr 4/13 o pow. 0,0394 ha (użytek: B – tereny mieszkaniowe), stanowiącej własność Miasta Inowrocławia, oznaczonej geodezyjnie na arkuszu mapy 65 (obręb 4), położonej w Inowrocławiu przy
  ul. Karola Marcinkowskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00046346/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: 15 KS – teren zespołu garaży. Dopuszcza się lokalizację usług, o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki, jako obiektów do dwóch kondygnacji z dachami pochyłymi o nachyleniu powyżej 30%. Sytuowanie zabudowy stycznie do granic działki nie wymaga zgody właścicieli działek przyległych. Obowiązują warunki określone w § 1 uchwały nr VI/74/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Karola Libelta, Młyńskiej, Orłowskiej, Bpa Antoniego Laubitza, Karola Marcinkowskiego, Przypadek, Poprzecznej i Plebanka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
  Nr 34 poz. 231). Istniejąca zabudowa mieszkaniowa do likwidacji.
 1. Cena wywoławcza: 30.778,00 zł;

w tym:

 1. wartość gruntu – 3.601,00 zł;
 2. wartość nakładów tj. budynku garażowego – 25.992,00 zł;
 3. wartość służebności gruntowej – 1.185,00 zł.

Powyższe wartości nie zawierają podatku VAT.

 1. Wadium: 3.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 19 października 2021 r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 13 października 2021 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż

W Urzędzie Miasta Inowrocławia został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej