Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 28/51 położonej w Inowrocławiu przy ul. Równinnej, wchodzącej w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 28/51 o pow. 0,4000 ha (N – nieużytki), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 46 (obręb 1), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska (faktycznie przy ul. Równinnej), zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Opis nieruchomości:
 1. działka jest niezabudowana i wchodzi w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. teren jest obniżony i zawilgocony oraz porośnięty krzewami i drzewami,
  a wzdłuż torów kolejowych ciągnie się skarpa;
 3. działka w małej części przylega do ul. Równinnej zaliczonej do kategorii drogi gminnej i skomunikowanie może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi,
  a w pozostałej części działki dostęp do tej drogi jest możliwy przez działkę
  nr 28/35 o pow. 0,1965 ha (dr – drogi),
  oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 46 (obręb 1), stanowiącą własność Miasta Inowrocławia, położoną
  w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska (faktycznie przy ul. Równinnej), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;
 4. na działce nr 28/35 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa pasem gruntu o długości 30 m i szerokości 18 m tj. o powierzchni 540 m2;
 5. dostawa wody i odbiór ścieków będą możliwe po wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce nr 28/35;
 6. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na działce nr 28/51 dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 7. nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na przekazywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży
  w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń
  z tego tytułu;
 8. w dziale I-Sp „Spis praw związanych z własnością” księgi wieczystej
  nr BY1I/00056878/6 wpisane są następujące prawa:
 1. uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, o następującej treści: „UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z NIEODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 14/4, 28/26 I 28/48 – ZAPISANYCH W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ, POLEGAJĄCE NA PRAWIE UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ – DZIAŁCE NR 28/62 – ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ BY1I/00082460/4, KANAŁU DESZCZOWEGO, A TAKŻE PRAWIE BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO NIEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO JEGO EKSPLOATACJĘ, NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU PRZYWRÓCENIA NA GRUNCIE STANU POPRZEDNIEGO PRZEZ WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 14/4, 28/26 I 28/48 – ZAPISANYCH W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ.”;
 2. uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, o następującej treści: „UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z NIEODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁEK GRUNTU NR 14/4,28/26,28/48 ZAPISANYCH W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ STANOWIĄCYCH DROGI GMINNE, POLEGAJĄCE NA PRAWIE UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ – DZIAŁCE
  NR 28/63 ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEGO BY1I/82461/1, KANAŁU DESZCZOWEGO,
  A TAKŻE PRAWIE BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO NIEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO JEGO EKSPLOATACJĘ, NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU PRZYWRÓCENIA NA GRUNCIE STANU POPRZEDNIEGO PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCEJ TJ.DZIAŁEK NR 14/4,28/26 I 28/48”;
 3. w dziale III „Prawa, roszczenia, ograniczenia” księgi wieczystej
  nr BY1I/00056878/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością, o następującej treści: „
  ODPŁATNA, NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE SWOBODNEGO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKI NR 14/6, 28/46, 28/60 ZAPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 28/61, 28/69 I 28/71 ZAPISANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ BY1I/81580/4”.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3P/U/UC:
 2. przeznaczenie terenów – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz urządzeń infrastruktury technicznej, na których:
 1. dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2;
 2. dopuszcza się wydzielenie parkingów i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej;
 1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – w ramach istniejącego terenu istnieje możliwość budowy i przebudowy budynków oraz urządzeń i instalacji;
 2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. na terenie 3P/U/UC, przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej, obowiązuje wykonanie zimozielonej zieleni o charakterze izolacyjnym w postaci wysokiej, średniowysokiej i średniej roślinności piętrowej o szerokości minimum 6,0 m;
 2. dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znaczącoi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. wysokość zabudowy do 20 m n.p.t. (do czterech kondygnacji nadziemnych) –wysokość budowli oraz obiektów naturalnych (drzew) do 130 m n.p.m.;
 2. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniudo powierzchni działki budowlanej 10%;
 3. wskaźnik zagospodarowania terenu od 0,10 do 0,70;
 4. maksymalna i minimalna intensywność zabudowy od 0,30 do 3,50;
 5. dachy jedno lub wielospadowe o spadku do 90 %;
 1. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ichużytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w granicach terenu 2P/U/UC realizacja zabudowy z uwzględnieniem wyznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej oddziaływania pola elektromagnetycznego (strefy ochronnej linii energetycznej napowietrznej WN) zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 1. obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisamiodrębnymi;
 2. zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów (w zależności odzapotrzebowania mocy) z abonenckich stacji transformatorowych zlokalizowanych przy-lubw projektowanych obiektach lub z abonenckich linii kablowych nn wyprowadzonychz projektowanych na terenach 9E, 10E i 11E stacji transformatorowych – dla zasilaniaprojektowanych stacji transformatorowych abonenckich należy wybudować abonenckielinie kablowe
  z projektowanych stacji transformatorowych lub złączy kablowych SNwybudowanych na terenach 9E, 10E i 11E.
 1. Cena wywoławcza: 210.000,00 zł brutto (w tym wartość służebności gruntowej
  w kwocie 4.920,00 zł brutto).
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 21.000,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108
(I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.

Wadium należy wpłacać do dnia 4 stycznia 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na konto.

Oferty należy składać do dnia 4 stycznia 2022 r. do godz. 1530 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta przetargowa na sprzedaż działki nr 28/51 przy
ul. Równinnej” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy
al. Ratuszowej 36.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca określone warunki. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Prezydentowi Miasta Inowrocławia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie i dodatkowe warunki przetargu wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami: 52 35 55 212 oraz 52 35 55 230 i 52 35 55 430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej