Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 4/7, 5/20, 5/25 i 5/27 położonych w Inowrocławiu przy
ul. Orłowskiej, ul. Szybowcowej i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,6192 ha:
 1. nr 4/7 o pow. 0,1014 ha (użytek: RI – grunty orne) – zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00079473/4;
 2. nr 5/20 o pow. 0,4405 ha (użytek: RI – grunty orne o pow. 0,4090 ha i RIIIb – grunty orne o pow. 0,0315 ha) – zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00084515/9;
 3. nr 5/25 o pow. 0,0744 ha (użytek: dr – drogi) i nr 5/27 o pow. 0,0029 ha (użytek:
  dr – drogi) – zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00044527/4,

oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 56 (obręb 5), położone w Inowrocławiu odpowiednio przy ul. Orłowskiej, ul. Szybowcowej i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Opis nieruchomości:
 1. działki są niezabudowane;
 2. działki nr 5/25 i 5/27 przylegają do ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie zbywanych nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
 3. przez działki nr 4/7 i 5/20 przebiegają dwie sieci gazowe oznaczone na mapie symbolami: „gw280” i „gD150”;
 4. na działce nr 4/7 znajduje się sieć elektroenergetyczna oznaczona na mapie symbolem „eN”;
 5. na działkach nr 4/7 i 5/20 istnieje elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV, oznaczona na mapie symbolem „ eW”;
 6. w dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr BY1I/00079473/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści:

„SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:

1) PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA DZIAŁKACH NR 4/5, NR 4/6 I NR 4/7 PODZIEMNEJ KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15 KV ZAJMUJĄCEJ SZEROKOŚĆ 2 X 7,2 CM (UŁOŻONE DWA KABLE OBOK SIEBIE) DŁUGOŚCI OKOŁO 120 M; UŁOŻONY KABEL (0,5 M Z KAŻDEJ STRONY KABLA) – PAS-1,0 M, CO DAJE POWIERZCHNIĘ OK. 120 M2,

2) PRAWIE DO SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO, NIEOGRANICZONEGO W CZASIE I MIEJSCU NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH CELEM ICH KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ, PRZYŁĄCZANIEM NOWYCH ODBIORCÓW,

3) OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA (UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO) NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, WZNOSZENIA OBIEKTÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁYBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ORAZ PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ ICH EKSPLOATACJI. SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU O POW. OK. 120 M2

na rzecz Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

 1. w dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” ksiąg wieczystych nr BY1I/00079473/4 i nr BY1I/00084515/9 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści:

„NA CZAS NIEOZNACZONY, SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:

1. UTRZYMANIU NA NIERUCHOMOŚCI PODZIEMNEGO KABLA ENERGETYCZNEGO ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
15 SN-KV, O DŁUGOŚCI ŁACZNIE 435 M,

2. PRAWIE DOSTĘPU: DOJŚCIA, DOJAZDU PRZEZ CZEŚĆ NIERUCHOMOŚCI, CELEM SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO, NIEOGRANICZONEGO W CZASIE I MIEJSCU NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ CELEM ICH KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW,

3. SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE WYKONYWANA W PASIE GRUNTU O WYMIARACH: 435 M X (2 X 0,50 M), ZATEM NIEZBĘDNA POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO GRUNTU WYNIESIE 435 M2 I POWIERZCHNIA TA BĘDZIE UŻYTKOWANA W SPOSÓB CIAGŁY.

na rzecz INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób ich zagospodarowania:
 2. działki nr 4/7, 5/20 i 5/27 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 MN:
 1. przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny
  z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 • usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
  z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków;
 • garaż i część gospodarcza połączona z budynkiem mieszkalnym lub jako budynek wolnostojący;
 • w budynku mieszkalnym lub części gospodarczej istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych, które swą uciążliwością nie przekroczą granicy działki;
 • przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
 • do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 1. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 • zakaz lokalizacji obiektów sprzecznych z ustaleniami planu;
 • zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska;
 • należy pozostawić co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanego i nieutwardzonego, z zachowaniem istniejącej zieleni;
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków lub Prezydenta Miasta Inowrocławia;
 2. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 • wysokość budynków i drzew nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktu dachu z urządzeniami na dachu do 10,0 m – nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem § 7 pkt 9 lit. c uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września
  2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową
  z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150);
 • dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 90 %;
 • szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • intensywność zabudowy do 0,40;
 • w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – tereny objęte planem położone są poza terenami zagrożonymi;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 • zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
 • prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 1. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 • obsługa komunikacyjna z dróg publicznych;
 • zasady obsługi infrastrukturą techniczną według opracowanych zasad obsługi wymienionych w § 7 pkt 10 uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150);
 • ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;
 1. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów – do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy;
 2. działka nr 5/25 znajduje się na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem 03a KDW:
 3. przeznaczenie terenu:
 • powiązania komunikacyjne z drogą 03 KD, droga zbierająca wjazdy na działki z terenu 8 MN i 11 MN;
 • obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia;
 • trasa podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;
 1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – droga dojazdowa i piesza
  z niezbędnymi urządzeniami technicznymi;
 2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – obowiązuje spełnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe, prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków lub Prezydenta Miasta Inowrocławia;
 4. wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
 5. parametry, wskaźniki kształtowania i zagospodarowania terenu:
 • szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 6,0 m;
 • szerokość jezdni według aktualnych potrzeb – możliwość realizacji pieszojezdni;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – teren położony jest poza terenami zagrożonymi;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
 4. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 • odwodnienie drogi do sieci kanalizacji deszczowej;
 • oświetlenie ulicy z zastrzeżeniem § 7 pkt 9 lit. c i f uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150);
 1. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów – do chwili zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy.
 1. Cena wywoławcza: 615.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 61.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 1 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 23 lutego 2022 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A.
nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej