Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Jagielloński

sprzeda nieruchomość gruntową w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00233980/0, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia działki nr 222 w całości.

I. Przedmiotowa działka nr 222 ma powierzchnię 0,2006 ha i jest położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38. Działka nr 222 powstała w wyniku połączenia i ponownego podziału działek 167, 168, 169, 170/1, 171/9 oraz 171/11 obręb 38 Podgórze operatem geodezyjnym numer P.1261.2021.1968 zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Krakowa numer 212/2021 z dnia 22.03.2021 r.

II. Uniwersytet Jagielloński oświadcza ponadto, że przedmiotowa nieruchomość jest obciążona prawem obligacyjnym – pisemną umową dzierżawy, zawartą na czas oznaczony od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30.06.2024 r. z datą pewną. Obszar działki objęty umową dzierżawy został dzierżawcy wydany. Powierzchnia objęta dzierżawą wynosi 679m2.

III. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości opisanej w pkt I. wynosi 1.836.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) netto.

IV. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

V. Oferta powinna zawierać:

 • w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, PESEL, adres,
 • w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) – firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji – o ile jest inny niż adres siedziby,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do postępowania i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w postępowaniu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania),
 • potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium),
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny

VI. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.

VII. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

IX. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

X. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup działki 222 obr. 38 Podgórze”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 29.03.2022 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

XI. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

– p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

XII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup działki 222 obr. 38 Podgórze” w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19b, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 31.03.2022 roku do godz. 12:00.

XIII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XIV. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym oraz mailowym ustaleniu terminu: Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej