Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433

OGŁOSZENIE

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 255/14, obręb 140, o powierzchni 9989 m2, położonej przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00012599/5, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 200 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.). W przypadku gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości, w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1, w sali numer 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 08 czerwca 2022 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 08 czerwca 2022 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka 140-255/14 stanowi działkę rolną, oznaczona jest rodzajem użytków: RIVa i RV- grunty orne. Sprzedaż działki podlega przepisom ustawy z dnia 01 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.). W związku z powyższym notarialna umowa sprzedaży z nabywcą wyłonionym w drodze przetargu zawarta zostanie pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art.3 ust.4 cyt. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (Umowa przeniesienia prawa zawarta zostanie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o niewykonaniu prawa pierwokupu lub po wygaśnięciu tego prawa).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Nabywca nieruchomości winien uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W bliższym i dalszym sąsiedztwie działki nr 140-255/14 występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zabudowa usługowa oraz hotelowa, 1-3 kondygnacyjna, przykryta dachami zarówno płaskimi jak i stromymi w zależności od formy i funkcji zabudowy. Przeważają budynki 2 kondygnacyjne, występuje kilka budynków III – kondygnacyjnych. Wyliczony średni wskaźnik zabudowy wynosi około Wz=0,2. Działka posiada pośrednią obsługę komunikacyjną przez działkę nr 255/15 obr. 140.

Ponadto zgodnie z art.16 ust.1 i 35 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dla zapewnienia możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego realizacją inwestycji niedrogowej, przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie na działce 140 – 255/14 oraz zapewnienia jej prawidłowej obsługi komunikacyjnej, nabywca nieruchomości zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt odcinek drogi 1DD (wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem i kanałem technologicznym) od ul. Bałtyckiej do końca zjazdu na nieruchomość oraz wykonać przebudowę ul. Bałtyckiej w obrębie skrzyżowania, zgodnie z zatwierdzoną pismem znak: TE.490.094.2020 z dnia 20.05.2020 r. koncepcją dróg 1,2,3,4 KDD /koncepcja do wglądu w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu/, z wyłączeniem ciągu pieszego i ścieżki rowerowej położonych po stronie południowej ul. Bałtyckiej. Zjazd na teren inwestycji należy przewidzieć z drogi 1KDD, poza obszarem oddziaływania skrzyżowania z ul. Bałtycką w rejonie zjazdu na drogę 1 KWD.

Na terenie objętym przetargiem należy w maksymalnym stopniu zachować zieleń wysoką i w miarę możliwości ją uzupełnić w zagospodarowaniu terenu (w tym jako zieleń izolacyjna od ulicy). Wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji i gospodarki szatą roślinną. Opłaty za nieuniknione usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu, zgodnym z zapisami decyzji o warunkach zabudowy, ponosi Inwestor stosownie do obowiązujących przepisów.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, pok. 102 I piętro, tel.( 89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.