Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 5/3 położonej w Inowrocławiu przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 5/3
  o pow. 0,0108 ha (użytek: RIIIa – grunty orne), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 55 (obręb 5), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00022754/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Opis nieruchomości:
 1. działka jest niezabudowana;
 2. działka może poprawić warunki zagospodarowania dwóch następujących nieruchomości przyległych:
 1. działki nr 12/28 zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Burzyńskiego;
 2. działek nr 5/15 i 12/19 zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Burzyńskiego 2,

stanowiących własność różnych osób;

 1. działka przylega do ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego (droga gminna), jednak skomunikowanie tej działki może nastąpić z drogi publicznej ulicy Lotniczej (droga gminna) – poprzez ulicę Kazimierza Burzyńskiego (droga gminna) i nieruchomości przyległe – na warunkach zarządcy tych dróg.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób ich zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej oznaczony na rysunku planu symbolem 14 MN:
 1. przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (szeregowa),
  z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej – określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 1. usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie
  z ustalonymi podziałami na działki zabudowy szeregowej – uzupełnienie zabudowy szeregowej lub lokalizacja innej zabudowy jednorodzinnej w wolnych niezabudowanych miejscach;
 2. garaż i część gospodarcza połączona z budynkiem mieszkalnym;
 3. w budynku mieszkalnym istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych, które swą uciążliwością nie przekroczą granicy działki;
 4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. zakaz lokalizacji obiektów sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska, nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –
  w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków lub Prezydenta Miasta Inowrocławia;
 2. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 1. wysokość budynków i drzew nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktu dachu z urządzeniami na dachu do 10,0 m – nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem § 7 pkt 9 lit. c uchwały
  nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150);
 2. dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci w nawiązaniu do budynków istniejących;
 3. szerokości elewacji frontowej budynku zgodna z szerokością działki wyznaczonej pod budownictwo szeregowe;
 4. intensywność zabudowy do 0,40;
 5. nakazuje się pozostawić co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanego i nieutwardzonego z zachowaniem istniejącej zieleni;
 6. w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – tereny objęte planem położone są poza terenami zagrożonymi;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 1. zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 3. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 1. obsługa komunikacyjna z dróg publicznych;
 2. zasady obsługi infrastrukturą techniczną według opracowanych zasad obsługi wymienionych w § 7 pkt 10 uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2150);
 3. ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;
 4. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów – do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy.
 1. Cena wywoławcza: 25.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 2.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 19 maja 2022 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A.
nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej