Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

409
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 18 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy
ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 123,30 m2 położony na I piętrze, składający się z: 4 pokoi, 2 kuchni z częścią sanitarną oraz przedpokoju. Lokal niezamieszkały, wymaga remontu kapitalnego o bardzo dużym zakresie (instalacje, stolarka okienna i drzwiowa, wykończenie pomieszczeń). Standard wykończenia lokalu
– niski (materiały wykończeniowe o bardzo dużym zużyciu technicznym i funkcjonalnym). Standard użytkowy lokalu – pogorszony (brak c.o., brak łazienki). Lokal ogrzewany za pomocą pieców kaflowych.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 51 (Obręb VII, AM-1 o pow. 243 m²) wynosi 20,71%. Przeznaczenie w planie: 25.KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej oraz C13.MW-U
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 600.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT.

Wylicytowana cena nieruchomości zostanie obniżona o 50% z uwagi na wpisanie budynku
Staszica 11 do rejestru zabytków 
(nr rej. A/5929 z dnia 11.07.2014 r.). Nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00019581/3.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 18 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 30.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 11 lipca 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego ul. Staszica 11/2”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Syndyk sprzeda wierzytelności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże w upadłości z siedzibą w Gdańsku

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym