Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

I przetarg odbył się 05.12.2023 r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 20 m2, położony na III piętrze-poddaszu, składający się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Lokal niezamieszkały, wymaga remontu kapitalnego. Standard wykończenia lokalu – niski (materiały wykończeniowe o znacznym zużyciu technicznym i funkcjonalnym, częściowa dewastacja lokalu). Standard użytkowy lokalu – niski (brak c.o., wejście do łazienka ze wspólnego korytarza, okna stare, drewniane o małej powierzchni– lokal ciemny). Lokal ogrzewany za pomocą przenośnych urządzeń elektrycznych.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 97 (Obręb VI, AM-1 o pow. 534 m²) wynosi 4,29%. Przeznaczenie w planie: C6.MW-U– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 40.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Sienkiewicza 21 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00029521/8.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 22 marca 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 11 stycznia 2024 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Sienkiewicza 21/13”.Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174. Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.