Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej, który odbędzie się w dniu
16.01.2024  r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 –
 parter, sala nr 04, przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana:

1. Działka Nr 85/4, (Obręb XII, AM-6) o pow. 1607 m2

Cena wywoławcza: 241.000,00 zł*

Wadium: 24.100,00 zł  

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015507/3, w której wpisana jest ww. nieruchomość
w dziale III zawiera wpis  ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością oraz ostrzeżenie o niezgodności treści KW z rzeczywistym stanem prawnym skierowanym przeciwko prawu własności innej działki. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 09 stycznia 2024 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A.
Nr 75 1240 3464 1111 00106448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości:

 działka Nr 85/4, (Obręb XII, AM-6).

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości