Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25 wraz z udziałem w części gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25 wraz z udziałem w części gruntu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

I przetarg odbył się 02 lutego 2023 r., II przetarg odbył się 11 kwietnia 2023 r., III przetarg odbył się
01 czerwca 2023 r., IV przetarg odbył się 11 lipca 2023 r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny nr 1A o pow. 26,72 m2, położony w suterenie, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, wc oraz werandy. Lokal „pustostan”. Standard wykończenia lokalu – niski. Ściany we wszystkich pomieszczeniach z widocznymi pęknięciami, ubytkami i zawilgoceniem. Lokal ogrzewany przy użyciu grzejnika elektrycznego. Okna wewnątrz lokalu drewniane dawnego typu. Stolarka okienna od zewnętrznej strony (od werandy) została wymieniona na okna PCV. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu (ściany, sufity, wymiana podłóg, wymiana instalacji i stolarki okiennej, montaż ogrzewania
– opcjonalnie pieca gazowego).

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 113 (Obręb XI, AM-1 o pow. 167 m²) wynosi 8,42%.Przeznaczenie w planie: B2.MW/MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 55.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Św. Jana 25 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00016920/1.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 13 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Św. Jana 25/1A”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej