Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 2526, 2527 o łącznej pow. 0.6823 ha położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 2526, 2527 o łącznej pow. 0.6823 ha położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I publicznym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

nr 2526,2527 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa położona jest w otoczeniu terenów uprawianych rolniczo, usługowych i zabudowy zagrodowej. Teren działek płaski, kształt zbliżony do prostokąta o nieznacznych deniwelacjach, porośnięty kilkoma drzewami i krzewami. Dostęp do drogi publicznej -ulicy Raciborskiej, przewidziany jest za pośrednictwem drogi transportu rolnego. Wzdłuż południowej granicy działki nr 2527 biegnie rów melioracyjny. Północną część działki nr 2526 stanowi skarpa. W pasie drogowym ul. Raciborskiej znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa. Aktualnie działka nr 2527 jest objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej na czas nieoznaczony na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2020r. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (ŁII – o pow. 0.6664 ha) łąki trwałe oraz (W-ŁII- 0.0159 ha) grunty pod rowami.
2.Oznaczenie geodezyjneNieruchomość oznaczona ewidencyjnie działkami nr 2526 o pow. 0,0572 ha, 2527 o pow. 0,6251 ha k.m.9, obręb Kietrz, o łącznej powierzchni 0,6823 ha
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00029768/7
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza122 000,- zł (97,973% ceny nieruchomości, powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23%)
6.Termin i miejsce przetargu27 kwietnia 2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium12 500,- zł – do 21 kwietnia 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod usługi sportu i rekreacji na rysunku planu oznaczona symbolem 12US, tereny zieleni nieurządzonej na rysunku planu oznaczona symbolem 24ZN, tereny dróg wojewódzkich na rysunku planu oznaczona symbolem 5KDW. Zagospodarowanie ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrza
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.