Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 227/1 o pow. 0.1041 ha położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 227/1 o pow. 0.1041 ha położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości nr 227/1 położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ma dostęp do drogi publicznej –ul. Zamkowej. Ukształtowanie terenu – płaskie, obecnie działka nie jest użytkowana. Na terenie  działki znajdują się ruiny budynku z dachem pokrytym eternitem w złym stanie technicznym nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działka wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane (Br-RIIIa) o pow. 0.1041 ha.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 227/1 k.m.2, Nasiedle o powierzchni 0,1041 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021163/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza28 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu                 w myśl art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.461/
6.Termin i miejsce przetargu27 kwietnia 2022 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium2 800,00 zł – do 21.04.2022 r.. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  zabudowy zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności ukształtowane, na rysunku oznaczone symbolem MNUu oraz zabudowy mieszkaniowo usługowej o niskiej intensywności projektowane oznaczone symbolem MNUp oraz drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KDW. Zagospodarowanieściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl. oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.ploraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

        Kietrz, dnia 22.03.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.