Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

34/2023

z dnia

2023-02-03

Ogłoszeń w bazie:

187
/
/
III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2455/2 położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego

OGŁOSZENIE

III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2455/2 położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego

Kietrz, dnia 5 grudnia 2022r

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o trzecim publicznym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 2455/2 położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kietrzu przy ul. Żeromskiego. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługowe. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski o nieznacznych deniwelacjach, niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ulicy Żeromskiego. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
2.Oznaczenie geodezyjneNieruchomość oznaczona ewidencyjnie działką nr 2455/2 k.m.10o pow. 0,1047 ha obręb Kietrz
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00021692/7
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza61 000,- zł powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki23%
6.Termin i miejsce przetargu10 stycznia 2023 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM6 100,- zł – do 4 stycznia 2023 r.  Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności projektowane na rysunku planu oznaczona symbolem   22 MNUp, położona na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% i P=1%, strefie ochrony konserwatorskiej „B” . Budowa na obszarze zagrożonym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem zapisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne tj.: Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Szczegółowe zasady, parametry zagospodarowania terenu, kształtowania przestrzeni zostały określone w powołanym wyżej planie, który jest wiążący dla tego terenu.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

I przetarg zorganizowany 14 września 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 23 listopada 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonym do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219, obręb 19, o powierzchni 19 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Niedziałkowskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do masy upadłości zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 4,0186 hektara