Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Nieruchomości gruntowe położone są na terenie miejscowości Rotmanka przy ulicy Zielonej i Kościelnej

OGŁOSZENIE

Nieruchomości gruntowe położone są na terenie miejscowości Rotmanka przy ulicy Zielonej i Kościelnej

GPiRG.6840.1.2021.GN/2

Juszkowo, 19.11.2021 r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.

Nieruchomości gruntowe położone są na terenie miejscowości Rotmanka przy ulicy Zielonej i Kościelnej, obręb Straszyn, zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00050375/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych,

  1. Działka nr 1456 wraz z działką nr 1457 o łącznej pow. 0,0979 ha, obręb Straszyn

Cena wywoławcza 320 000,00 zł (brutto)

Postąpienie 3 200,00 zł

Opis nieruchomości – niezabudowana działka nr 1456 wraz z działką 1457 położone są w doskonale skomunikowanej części miejscowości Rotmanka, w pobliżu znajduje się obwodnica Trójmiasta. Dojazd do działek drogą asfaltową i gruntową.W pobliżu działek przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, teren podmokły. Działki porośnięte są drzewami i krzewami.

Działy III i IV księgi wieczystej nieruchomości wolne od obciążeń.

Przeznaczenie w planie – MJ – zabudowa jednorodzinna.

Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Juszkowie, ul. Zakątek 1.

  1. Działka nr 1458 o pow. 0,1146 ha, obręb Straszyn

Cena wywoławcza 365 000,00 zł (brutto)

Postąpienie 3 650,00 zł

Opis nieruchomości – niezabudowana działka nr 1873 położona jest w doskonale skomunikowanej części miejscowości Rotmanka, w pobliżu znajduje się obwodnica Trójmiasta. Dojazd do działki drogą asfaltową i gruntową.W pobliżu działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, teren podmokły. Działki porośnięte są drzewami i krzewami.

Działy III i IV księgi wieczystej nieruchomości wolne od obciążeń.

Przeznaczenie w planie – MJ – zabudowa jednorodzinna.

Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2021 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Juszkowie, ul. Zakątek 1.

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% naliczony stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem „przetarg Rotmanka dz. nr ……….” do dnia 20.12.2021 r. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 20.12.2021 r.Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygrała przetarg, a pozostałym zwrócone.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcy, na których spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia, a którzy uzyskali decyzję odmowną, tracą wadium.

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Gmina sprzedaje nieruchomości na podstawie danych zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Pruszcz Gdańskim. Kupujący nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży notarialnej geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumencie w postaci opisu i mapy. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie Kupującego wyłącznie na jego koszt.

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu można wnosić bezpośrednio do Wójta Gminy Pruszcz Gdański w terminie 7 dni od daty przetargu.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Nabywający.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zgodnie z §30a i §30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Informacja o ewentualnym przeprowadzeniu przetargu w trybie zdalnym oraz szczegóły dotyczące sposobu uczestnictwa w  przetargu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu na co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 22 lub w siedzibie urzędu.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej