Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład Strefy Gospodarczej, położonej przy ul. Towarowej w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

dz. nr 3/3 o pow. 0,6002 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,6002 ha);

oznaczona geodezyjnie na arkuszu 46 w obrębie 1, położona w Inowrocławiu przy
ul. Towarowej, stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Opis nieruchomości:

 1. działka jest niezabudowana i wchodzi w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. przylega do ul. Towarowej zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
 1. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na przeznaczonej do wydzierżawienia działce dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność jej rekultywacji lub remediacji, jak również czy na niej znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 1. dzierżawca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na wydzierżawianej działce lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy dzierżawy oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy dzierżawy – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/P:

ustala się przeznaczenie – teren usług z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

 1. na terenie 1U/P ustala się możliwość realizacji:
 1. zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury;
 2. miejsc postojowych, parkingów terenowych, podziemnych oraz wielokondygnacyjnych;
 1. zabudowa wynikająca z przeznaczenia może występować łącznie lub samodzielnie;
 2. na terenie 1U/P w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy ustala się:
 1. wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;
 2. liczbę kondygnacji nadziemnych nie większą niż 4;
 3. powierzchnię zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki;
 4. powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 15% powierzchni działki;
 5. dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie;
 1. nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
 2. ustala się obsługę komunikacyjną z dróg położonych poza granicami planu poprzez dojazdy wewnętrzne;
 3. dopuszcza się realizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej położonych poza granicami planu;
 4. nakazuje się wprowadzenie pasów różnopostaciowej zieleni (drzew, krzewów, w tym zimozielonych) na terenie 1U/P od strony terenu 3ZD;
 5. na terenie 1U/P ustala się możliwość realizacji zabudowy w miejscu występowania cieków wodnych wyłącznie po wykonaniu melioracji i przesunięciu bądź skanalizowaniu istniejących rowów melioracyjnych.

Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy:

7309,00 zł brutto

Wadium (20% ceny wywoławczej): 1462,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 8 listopada 2023 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200.

W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 52 35 55 212, 52 35 55 230 i 52 35 55 430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (pokój nr 32) oraz Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich (pokój nr 18) Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej