Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sadem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy sygn.akt.VI GUP 80/18 , obejmującego likwidację majątku dłużnika

Syndyk masy upadłości „HEFREN” Sp.z o.o. w upadłości z siedzibą w Kartuzach –Burchardztwie zaprasza do składnia ofert w konkursie na  sprzedaż z wolnej ręku w trybie konkursu ofert na zbycie :

1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 , położonej w obrębie Burchardztwo , w mieście Kartuzy , o powierzchni 2 445 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r  wraz z prawem  odrębnej własności  budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 1726 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo , w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę  przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r  za cenę nie niższą niż 500.000,00  zł dla działki 326/11 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/12.

Dla powyżej opisanych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta o numerze  GD1R/00032128/9.

Organizatorem konkursu ofert jest syndyk masy upadłości  HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Podstawą sprzedaży jest postanowienie Sędziego-komisarza z dnia   19 maja 2022r. wydane w sprawie sygn.akt.VI GUp 80/18 oraz postanowienia regulaminu sprzedaży.

  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium, z wyłączeniem osób wskazanych szczegółowo w regulaminie sprzedaży

Oferty należy składać do dnia 16  czerwca 2023 r.  roku  osobiście lub za  pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu do biura syndyka ) z podaniem sygn.akt.VI GUp 80/18  na adres biura syndyka : Brygida Wasilewska ul.Stanisława Lema 10/57 ,  80-126 Gdańsk

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty z dopiskiem   „Oferta na zakup nieruchomości”.

Dopuszcza się złożenie jednej oferty na poszczególny składnik masy upadłości przez jednego oferenta, przy czym w przypadku złożenia łącznej oferty na zakup kilku składników masy w ofercie winna być wymieniona  proponowana cena nabycia na każdy ze składników osobno.

W związku z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej  oferty muszą również zawierać ofertę nabycia 1/5 udziału w prawie wieczystego  użytkowania   drogi , którą stanowi działka nr 326/12. Nie dopuszcza się składania oferty dotyczącej nabycia samej drogi przez jednego oferenta jak również więcej niż 1 udziału w drodze.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się dzień wpływu  do biura syndyka lub złożenia awiza pocztowego , nie później jednak niż do dnia 16.06.2023r . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.       

Wadium na poczet ceny nabycia poszczególnych składników masy upadłości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy  prowadzony dla potrzeb postępowania upadłościowego w BZ WBK numer rachunku : 44 1090 1098 0000 0001 3574 3008

Wadium na poczet zakupu poszczególnych składników masy upadłości wynosi odpowiednio :

a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 wraz z zabudowaniami : 5.000,00 zł  ( słownie: pięć tysięcy złotych) ,

b/ wadium na poczet nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 326/12 stanowiącej drogę wynosi 500,00 zł ( słownie : pięćset złotych)

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15 czerwca  2023  r.    pod rygorem odrzucenia oferty ( liczy się data zaksięgowania środków na rachunku) .Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej .

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi  dnia 19 czerwca  2023  roku o  godz.11.00 , w biurze syndyka ul. Stanisław Lema 10/57, 80-126 Gdańsk . Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności 2 osobowej komisji powołanej w celu rozpoznania ofert.

 Syndyk zastrzega sobie prawo:

  1. odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny;
  2. unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;
  3. nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;
  4. odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego-Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty ( o ile zostanie wydane lub wyrażeniu przez Sędziego-komisarza sprzeciwu wobec dokonanego wyboru)

Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży, w tym regulaminu  za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Syndyka w terminie do 4 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru dokonanego przez syndyka . Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca. Jeżeli obowiązujące przepisy lub niniejszy regulamin przewidują prawo pierwokupu dla osoby trzeciej, Syndyk zawiera warunkową umowę sprzedaży.

Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych.

Nabywca nabywa  nieruchomości  w stanie wolnym od obciążeń, nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art.313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe  oraz przepisu kodeksu cywilnego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.