Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381
/
/
Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości.

OGŁOSZENIE

Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości.

Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: XI GUp 925/21

Poznań, 01.12.2023 r.

Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

Działąjąc w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pelnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej sie sprzedaży z wolnej reki nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży są 2 nieruchomości Upadłego, stanowiące gospodarczą całość (dalej łącznie zwane „Nieruchomością”).

W skład Nieruchomości wchodzą:

a) działka zabudowana o nr ew.1525/2, obręb 0001 Śmigiel, o powierzchni 3357m2, położona w miejscowości Śmigiel ul. Łepkowicza 17b, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na której to nieruchomości posadowione są budynki pieczarkarni o łącznej pow. użytkowej 826,65m2 i pow. zabudowy 1029,00m2 (7 komór produkcyjnych, pomieszczenie magazynowe, korytarz, WC, pomieszczenie biurowe) oraz budynek mieszczący kotłownię (pow. użytkowa 20,00m2), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00025798/0 (dalej „Nieruchomość 1”);

b) działka niezabudowana o nr ew.1524/1, obręb 0001 Śmigiel, o powierzchni 129m2, położona w miejscowości Śmigiel ul. Łepkowicza 17b, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00028909/3 (dalej „Nieruchomość 2”),

Oszacowanie wartości Nieruchomości, jest dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań] lub w czytelni Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych [ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań].

Niezależnie, Syndyk może udostępnić Oszacowanie drogą elektroniczną.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 477 600,00 zł [słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych] netto, z czego cena Nieruchomości 1 wynosi 473 160,00 zł, a cena Nieruchomości 2 wynosi 4 440,00 zł (przy czym zakłada się sprzedaż całej Nieruchomości, to jest łącznie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2). Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który to podatek zostanie doliczony do ostatecznie ustalonej ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 24 stycznia 2024 r. włącznie.

Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po wskazanym terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup nieruchomości sygn. akt XI GUp 925/21”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 47 760,00 zł [słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100].

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) w wyznaczonym przez siebie terminie (a jeśli będzie to możliwe to jeszcze w dniu otwarcia ofert) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). http:// pretiumdoradcy.pl/ przetargi/ Kontakt tel. 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

W imieniu Syndyka masy upadłości

Górny sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Kacper Kostrzewa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.