Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

OGŁOSZENIE

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: PO1P/GUp-s/995/2023

Poznań, 16.04.2024 r.

Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać

pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży pojazd samochód osobowy marki: SAAB, model: 9-3 rok, produkcji: 1999, nr VIN: YS3DD58J2Y2020968 (dalej „Pojazd”)

Cena wywoławcza Pojazdu wynosi 1 000,00 zł [słownie: jeden tysiąc złotych 00/100] brutto. Sprzedaż nie podlega podatkowi VAT, a podatek PCC obciąża w całość kupującego. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia

27 maja 2024 r. włącznie. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt PO1P/GUp-s/995/2023”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł [słownie: dwieście złotych].

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań bez udziału oferentów.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej wideokonferencję on-line w wyznaczonym przez siebie terminie, o którym powiadomi mailowo oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na adres e-mail wskazane w ofertach, na następujących warunkach:

Szczegółowych informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Kontakt tel. 573 424 336, mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej