Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 28/30, 28/35, 28/39 i 28/52 położonych w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska i ul. Równinnej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 28/30, 28/35, 28/39 i 28/52 położonych w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska i ul. Równinnej

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 28/30, 28/35, 28/39 i 28/52 położonych w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska i ul. Równinnej

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 1,5241 ha:
  1) nr 28/30 o pow. 0,6148 ha (użytek: N – nieużytki);
  2) nr 28/35 o pow. 0,1965 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
  w trakcie zabudowy);
  3) nr 28/39 o pow. 0,5657 ha (użytek: N – nieużytki);
  4) nr 28/52 o pow. 0,1471 ha (użytek: N – nieużytki),
  oznaczone geodezyjnie na arkuszu 46 w obrębie 1, położone w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska i ul. Równinnej, stanowiące własność Miasta Inowrocławia, zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 2. Opis nieruchomości:
  1) działki są niezabudowane;
  2) działka nr 28/35 przylega do ul. Równinnej zaliczonej do kategorii drogi gminnej,
  a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
  3) dostawa wody i odbiór ścieków będą możliwe po wybudowaniu sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej jako przedłużenie istniejących sieci w pasie drogowym ulicy Równinnej;
  4) z uwagi na specyfikę zagospodarowania strefy gospodarczej przyszły inwestor powinien zastosować retencjonowanie wód opadowych i roztopowych na terenie zbywanych działek;
  5) osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zobowiązana do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 28/35 i 28/39 pasem o szerokości 5 m, na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 28/12 i 28/11 (Obr. 1, ark. 46) położonych w Inowrocławiu przy ul. Szosa Bydgoska, zapisanych w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
  w Inowrocławiu (własność: Miasto Inowrocław);
  6) w dziale I-Sp „Spis praw związanych z własnością” księgi wieczystej nr BY1I/00056878/6 wpisane są dwa uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w działach III innych ksiąg wieczystych:
  a) „Uprawnienie wynikające z nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właściciela działek nr 14/4, 28/26 i 28/48 – zapisanych w niniejszej księdze wieczystej, polegające na prawie utrzymywania na nieruchomości obciążonej – działce nr 28/62 – zapisanej
  w księdze wieczystej BY1I/00082460/4, kanału deszczowego, a także prawie bezpłatnego dostępu do niego, umożliwiającego jego eksploatację, naprawę lub wymianę,
  z zastrzeżeniem obowiązku przywrócenia na gruncie stanu poprzedniego przez właściciela działek nr 14/4, 28/26 i 28/48 – zapisanych w niniejszej księdze wieczystej.”;
  b) „Uprawnienie wynikające z nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właściciela działek gruntu nr 14/4, 28/26, 28/48 zapisanych w niniejszej księdze wieczystej stanowiących drogi gminne, polegające na prawie utrzymywania na nieruchomości obciążonej – działce nr 28/63 zapisanej w księdze wieczystego BY1I/00082461/1, kanału deszczowego, a także prawie bezpłatnego dostępu do niego, umożliwiającego jego eksploatację, naprawę lub wymianę, z zastrzeżeniem obowiązku przywrócenia na gruncie stanu poprzedniego przez właściciela nieruchomości władnącej tj. działek nr 14/4, 28/26 i 28/48”;
  7) w dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr BY1I/00056878/6 wpisane są dwa ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:
  a) „Odpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działki nr 14/6, 28/46, 28/60 zapisane w niniejszej księdze wieczystej na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 28/61, 28/69 i 28/71 zapisanych w księdze wieczystej BY1I/00081580/4”;
  b) „Służebność gruntowa na czas nieoznaczony, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 28/51 zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00085967/9, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 28/35 zapisaną w niniejszej księdze wieczystej, pasem gruntu o długości 30 m i szerokości 18 m czyli o powierzchni 540 m2, biegnącym wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 28/51 i 28/35”;
  8) Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanych działkach gruntu dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
  9) nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z uchwałą nr XLI/566/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosy Bydgoskiej, Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1170) działki wymienione w ust. 1 znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3P/U/UC:
  1) przeznaczenie terenów – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz urządzeń infrastruktury technicznej, na których:
  a) dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej
  2000 m2;
  b) dopuszcza się wydzielenie parkingów oraz realizację obiektów małej architektury
  i zieleni ozdobnej;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – w ramach istniejącego terenu istnieje możliwość budowy i przebudowy budynków oraz urządzeń i instalacji;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  a) na terenie 3P/U/UC, przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej, obowiązuje wykonanie zimozielonej zieleni o charakterze izolacyjnym w postaci wysokiej, średniowysokiej i średniej roślinności piętrowej o szerokości minimum 6,0 m;
  b) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;
  4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  a) wysokość zabudowy do 20 m n.p.t. (do czterech kondygnacji nadziemnych) – wysokość budowli oraz obiektów naturalnych (drzew) do 130 m n.p.m.;
  b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 10%;
  c) wskaźnik zagospodarowania terenu od 0,10 do 0,70;
  d) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy od 0,30 do 3,50;
  e) dachy jedno lub wielospadowe o spadku do 90 %;
  5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w granicach terenu 2P/U/UC realizacja zabudowy z uwzględnieniem wyznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej oddziaływania pola elektromagnetycznego (strefy ochronnej linii energetycznej napowietrznej WN) zgodnie z przepisami odrębnymi;
  6) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
  a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  b) zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów (w zależności od zapotrzebowania mocy) z abonenckich stacji transformatorowych zlokalizowanych przy lub w projektowanych obiektach lub z abonenckich linii kablowych nn wyprowadzonych z projektowanych na terenach 9E, 10E i 11E stacji transformatorowych – dla zasilania projektowanych stacji transformatorowych abonenckich należy wybudować abonenckie linie kablowe z projektowanych stacji transformatorowych lub złączy kablowych SN wybudowanych na terenach 9E, 10E i 11E.
 4. Cena wywoławcza: 1.100.000,00 zł brutto.
 5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 110.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
4 kwietnia 2024 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.