Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 3/2, 3/3 i 3/4 położonych w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 3/2, 3/3 i 3/4 położonych w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Prezydent Miasta Inowrocławia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 3/2, 3/3 i 3/4 położonych w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 1,3836 ha:
  1) nr 3/2 o pow. 0,1833 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,0824 ha; RIVa – grunty orne o pow. 0,0220 ha; W – grunty pod rowami o pow. 0,0789 ha);
  2) nr 3/3 o pow. 0,6002 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,6002 ha);
  3) nr 3/4 o pow. 0,6001 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,2649 ha; RIVa – grunty orne o pow. 0,3252 ha; ŁIV – łąki trwałe o pow. 0,0100 ha),
  oznaczone geodezyjnie na arkuszu 46 w obrębie 1, położone w Inowrocławiu przy
  ul. Towarowej, stanowiące własność Miasta Inowrocławia, zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 2. Opis nieruchomości:
  1) działki są niezabudowane i wchodzą w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego;
  2) działki nr 3/2 i 3/3 przylegają do ul. Towarowej zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
  3) na działce 3/2 znajduje się odprowadzalnik (rów) wód opadowych i roztopowych
  z wylotu W-11c, na który Gmina Miasto Inowrocław uzyskała decyzją znak BD.ZUZ.1.421.174.2019.AM z dnia 25 czerwca 2019 r. pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni ulicy Towarowej oraz terenów przyległych w Inowrocławiu istniejącym wylotem W-11c zlokalizowanym na działce nr 3/2 do rowu melioracyjnego przy ul. Towarowej w Inowrocławiu;
  4) w związku z powyższym nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do zapewnienia istnienia odprowadzalnika (rowu) oraz do utrzymywania w sprawności technicznej i drożności urządzeń wodnych znajdujących się na działce nr 3/2 oraz tych, które powstaną w przyszłości;
  5) z mocy samego prawa utrzymywanie urządzeń wodnych (w tym rowu melioracyjnego) należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji, zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
  6) w odróżnieniu od pozostałych urządzeń wodnych, jeżeli funkcjonowanie tego rowu, jako urządzenia melioracji wodnych, czyli urządzenia służącego realizacji stosunków wodnych to, jak wynika wprost z treści art. 205 Prawo wodne, obowiązek utrzymywania takiego rowu spoczywa na wszystkich zainteresowanych właścicielach gruntów;
  7) Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanych działkach dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
  8) nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
  9) w dziale I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ księgi wieczystej
  nr BY1I/00056878/6 wpisane jest uprawnienie nr 1 wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej o treści: „UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z NIEODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 14/4, 28/26 I 28/48 – ZAPISANYCH W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ, POLEGAJĄCE NA PRAWIE UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ – DZIAŁCE NR 28/62 – ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ BY1I/00082460/4, KANAŁU DESZCZOWEGO, A TAKŻE PRAWIE BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO NIEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO JEGO EKSPLOATACJĘ, NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU PRZYWRÓCENIA NA GRUNCIE STANU POPRZEDNIEGO PRZEZ WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 14/4, 28/26 I 28/48 – ZAPISANYCH W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ.”;
  10) w dziale I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ księgi wieczystej
  nr BY1I/00056878/6 wpisane jest uprawnienie nr 2 wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej o treści: „UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z NIEODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ WŁAŚCICIELA DZIAŁEK GRUNTU NR 14/4, 28/26, 28/48 ZAPISANYCH W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ STANOWIĄCYCH DROGI GMINNE, POLEGAJĄCE NA PRAWIE UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ – DZIAŁCE NR 28/63 ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEGO BY1I/82461/1, KANAŁU DESZCZOWEGO, A TAKŻE PRAWIE BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO NIEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO JEGO EKSPLOATACJĘ, NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU PRZYWRÓCENIA NA GRUNCIE STANU POPRZEDNIEGO PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCEJ TJ. DZIAŁEK NR 14/4,28/26 I 28/48”;
  11) w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA księgi wieczystej
  nr BY1I/00056878/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nr 1 związane z inną nieruchomością o treści: „ODPŁATNA, NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE SWOBODNEGO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKI NR 14/6, 28/46, 28/60 ZAPISANE W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 28/61, 28/69 I 28/71 ZAPISANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ BY1I/81580/4”;
  12) w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA księgi wieczystej
  nr BY1I/00056878/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nr 2 związane z inną nieruchomością o treści: „SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA CZAS NIEOZNACZONY, ZA JEDNORAZOWYM WYNAGRODZENIEM, NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 28/51 ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ NR BY1I/85967/9, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 28/35 ZAPISANĄ W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ, PASEM GRUNTU O DŁUGOŚCI 30 M I SZEROKOŚCI 18 M CZYLI O POWIERZCHNI 540 M2, BIEGNĄCYM WZDŁUŻ GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI NR 28/51 I 28/35”.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/P:
  1) dla terenu 1U/P ustala się przeznaczenie – teren usług z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
  2) na terenie 1U/P ustala się możliwość realizacji:
  a) zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury;
  b) miejsc postojowych, parkingów terenowych, podziemnych oraz wielokondygnacyjnych;
  3) zabudowa wynikająca z przeznaczenia może występować łącznie lub samodzielnie;
  4) na terenie 1U/P w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy ustala się:
  a) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;
  b) liczbę kondygnacji nadziemnych nie większą niż 4;
  c) powierzchnię zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki;
  d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 15% powierzchni działki;
  e) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie;
  5) nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
  6) ustala się obsługę komunikacyjną z dróg położonych poza granicami planu poprzez dojazdy wewnętrzne;
  7) dopuszcza się realizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej położonych poza granicami planu;
  8) nakazuje się wprowadzenie pasów różnopostaciowej zieleni (drzew, krzewów, w tym zimozielonych) na terenie 1U/P od strony terenu 3ZD;
  9) na terenie 1U/P ustala się możliwość realizacji zabudowy w miejscu występowania cieków wodnych wyłącznie po wykonaniu melioracji i przesunięciu bądź skanalizowaniu istniejących rowów melioracyjnych.
 4. Cena wywoławcza: 910.000,00 zł brutto.
 5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 91.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 11 stycznia 2023 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 52 35 55 212, 52 35 55 230 i 52 35 55 430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (pokój nr 32) oraz Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich (pokój nr 17) Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.