Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej
i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,5494 ha:
  1) nr 9/7 o pow. 0,0022 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą
  nr BY1I/00065274/8;
  2) nr 2/67 o pow. 0,0362 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą
  nr BY1I/00041618/8;
  3) nr 2/50 o pow. 0,3470 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) i nr 2/49 o pow. 0,1640 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00073152/6,
  oznaczone geodezyjnie na arkuszu 38 w obrębie 2, położone w Inowrocławiu przy ul. Kruczej
  i ul. Pakoskiej, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.
 2. Opis nieruchomości:
  1) działki są niezabudowane;
  2) działki nr 2/67 i 9/7 przylegają do ul. Kruczej zaliczonej do kategorii drogi gminnej,
  a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
  3) przez działkę nr 2/49 przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia;
  4) na działkach nr 2/49 i 2/50 znajduje się drenaż odwadniający, a także przyłącze wodociągowe obsługujące nieruchomość położoną przy ul. Pakoskiej 53, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 2 na arkuszu 38 jako działka nr 2/25 o pow. 0,1678 ha, zapisaną
  w księdze wieczystej nr BY1I/00036499/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
  w Inowrocławiu;
  5) osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zobowiązana do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach nr 2/49 i 2/50 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00036499/9, w celu zapewnienia dostępu do istniejącego przyłącza wodociągowego i przewidywanego przyłącza kanalizacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Pakoskiej 53;
  6) osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości powinna uwzględnić w planach inwestycyjnych sąsiedztwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
  7) w dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr BY1I/00041618/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o następującej treści: „Służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2/57 zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00084393/7 polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 2/47 zapisaną w niniejszej księdze wieczystej”;
  8) Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanych działkach gruntu dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
  9) nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji
  i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób ich zagospodarowania: zgodnie z uchwałą nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Poznań (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 969):
  1) działka nr 2/67 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 8U/P, przeznaczonym na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:
  a) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej oraz produkcyjnej, składowej
  i magazynowej, do czterech kondygnacji nadziemnych;
  b) wysokość zabudowy maksymalnie 25,0 m z uwzględnieniem całkowitej dopuszczalnej wysokości zabudowy, o której mowa w § 6 ust. 7 pkt 3 i 4 uchwały (na obszarze objętym planem, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone
  w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Inowrocław, ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia min. anteny, reklamy; wysokość inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi);
  c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
  d) dachy o nachyleniu od 1,5° do 45°;
  e) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o wysokości maksymalnie 4 m;
  f) obowiązuje wydzielenie minimum trzech miejsc postojowych lub parkingowych na
  100 m2 powierzchni użytkowej usług i minimum jednego miejsca postojowego lub parkingowego na 400 m2 powierzchni produkcyjnej;
  g) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych
  z przepisami odrębnymi;
  h) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
  i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 0,2 ha;
  j) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%;
  k) powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni działki lub terenu (łącznie z terenem utwardzonym);
  l) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,2 do maksimum 3,5;
  m) dopuszcza się lokalizację projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej;
  n) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych z przepisami odrębnymi;
  2) działka nr 2/50 i część działki nr 2/49 (do linii granicy z działką nr 2/25) znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 7U/P, przeznaczonym na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:
  a) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej oraz produkcyjnej, składowej
  i magazynowej, do trzech kondygnacji nadziemnych;
  b) wysokość zabudowy maksymalnie 15,0 m z uwzględnieniem całkowitej dopuszczalnej wysokości zabudowy, o której mowa w § 6 ust. 7 pkt 3 i 4 uchwały (na obszarze objętym planem, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone
  w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Inowrocław, ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia min. anteny, reklamy; wysokość inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi);
  c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
  d) dachy o nachyleniu od 1,5° do 45°;
  e) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży o wysokości maksymalnie 6 m;
  f) obowiązuje wydzielenie minimum trzech miejsc postojowych lub parkingowych na
  100 m2 powierzchni użytkowej usług i minimum jednego miejsca postojowego lub parkingowego na 400 m2 powierzchni produkcyjnej;
  g) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych
  z przepisami odrębnymi;
  h) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
  i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 0,12 ha;
  j) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 25%;
  k) powierzchnia zabudowy do 75% powierzchni działki lub terenu (łącznie z terenem utwardzonym);
  l) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,2 do maksimum 3,5;
  m) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych z przepisami odrębnymi;
  3) część działki nr 2/49 (wąski fragment od ul. Pakoskiej) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5MW, przeznaczonym na cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  4) działka nr 9/7 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 4U/MN, przeznaczonym na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Cena wywoławcza: 610.000,00 zł brutto.
 5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 61.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 23 lipca 2024 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
17 lipca 2024 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.