Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2023

Prezydenta Miasta Tczewa

 z dnia 1 lutego 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej,

położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6:

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Kołłątaja 6  
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta                                     Użytekdziałka nr 521/1 (obręb 8) GD1T/00007723/8 Bi – inne tereny zabudowane  
3.Powierzchnia gruntu  2152 m2
4.Opis nieruchomości            Działka zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym o konstrukcji mieszanej. Obiekt częściowo podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości dwu i trzykondygnacyjny o ogólnej powierzchni 1488,70 m2, wybudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe, dach kryty papą termozgrzewalną. Dokumentacja związana z budową obiektu znajduje się w archiwum Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (teczki oznaczone numerami: 1181, 1182, 1183).Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do trapezu, teren wokół budynku zagospodarowany: zieleń i miejsca postojowe za budynkiem. Ogrodzenie wykonane z płotu stalowego na podmurówce betonowej nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki od strony południowej oraz fragmentarycznie od strony wschodniej i zachodniej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi Park Miejski oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, nieczynna ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – Pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 55, II piętro. Na granicy działek nr 521/1 i nr 519/2 znajduje się karpina po wyciętym drzewie. W przypadku kolizji z przyszłymi zamierzeniami inwestycyjnymi nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace związane z usunięciem karpiny we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim zgłoszeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Tczewie.
5.Przeznaczenie nieruchomości              Działka nr 521/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem US1 – „Stare Miasto” należącej do strefy śródmiejskiej, w obszarze przestrzeni publicznych obejmujących tereny usług ośrodkotwórczych, oznaczonym w Planie symbolem UO – usługi publiczne ośrodkotwórcze, obejmujące: obiekty administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentrowane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu, a także inne o zbliżonej uciążliwości. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „Południowe obrzeża Starego Miasta – Przedmieście Królewieckie” oznaczonej w Planie symbolem „V”. W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości jest położony w obszarze zdegradowanym i jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 485). Na podstawie Uchwały Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.  
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
7.Forma oddania gruntu                  i budynkuwłasność.  
8.Cena wywoławcza 4 800 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) transakcja sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT.      
9.Wysokość wadium 1)480 000,00 zł  
10.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia  Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości, po odliczeniu wpłaconego wadium, musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
11.Obciążenia i zobowiązaniaObciążenia: brak   Zobowiązania:   1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i  zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.   2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.   3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i  zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.   4. Gmina Miejska Tczew nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni budynku, jeśli po sprzedaży nieruchomości w wyniku pomiarów wykonanych przez osobę uprawnioną okaże się, że powierzchnia budynku jest inna, niż jej oznaczenie w aktualnej dokumentacji.    5Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i  że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków.    6.Nieruchomość posiada urządzone dojście od frontu budynku oraz urządzony dojazd i dojście na zaplecze działki poprzez nieruchomości gminne, zapisane w księdze wieczystej nr GD1T/00057746/0, oznaczone numerem działki: 453/3 oraz 505/5 (obr.8), które przy umowie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 521/1 zostaną obciążone przez Gminę Miejską Tczew odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z przebiegiem zilustrowanym na mapie, z którą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – Pl. Piłsudskiego 1, pokój nr 55, II piętro. Służebność ustanowiona zostanie w części niezbędnej do zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. przez obszar o łącznej powierzchni 120 m2 (pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 453/3 oraz pas o szerokości 3 m i długości 20 m dla działki nr 505/5). Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności wynosi 4 527,00 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100) plus podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Wynagrodzenie to płatne jest najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe. Obciążenie nieruchomości Gminy Miejskiej Tczew nie może nastąpić, jeżeli osoba, na rzecz której ma zostać dokonana czynność prawna, posiada nieuregulowane wymagalne należności wobec Gminy Miejskiej Tczew z jakiegokolwiek tytułu. Zgoda na ustanowienie służebności została wyrażona w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tczewa Nr 334/2022 z dnia 23 sierpnia 2022r. Koszty notarialne związane z ustanowieniem służebności ponosi nabywca nieruchomości. Bieżące naprawy istniejącej infrastruktury drogowej wykonywane będą staraniem i kosztem Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie. Przebudowa istniejącego, urządzonego dojazdu i dojścia może zostać dokonana wyłącznym kosztem i staraniem nabywcy nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Wszelkie wydatki związane z realizacją opisywanego wyżej zamierzenia inwestycyjnego stanowią wyłączny koszt Inwestora bez możliwości wystąpienia do Gminy Miejskiej Tczew z roszczeniami finansowymi o zwrot tych kosztów, zaś nakłady Inwestora na wybudowaną infrastrukturę zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy Miejskiej Tczew. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do utrzymywania nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdu oraz chodnika, znajdujących się na terenie działek nr 453/3 oraz nr 505/5 w wydzielonym obszarze o powierzchni 120 mtj. w części niezbędnej do zapewnienia dostępu do drogi publicznej, w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń oraz usuwania śliskości. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższych faktów i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.   7. Niezależnie od podanych w ogłoszeniu o przetargu informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

1) Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami zawartymi w w/w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, a także odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania (KRS lub CEIDG) wymaga formy pisemnej. Dokumenty te należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim:

  1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga   małżonków na przetargu albo przedłożenie zgody drugiego małżonka w formie pisemnego pełnomocnictwa określającego rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy;
  2. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy.

Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej jeden dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego komisji przetargowej. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP- http://www.bip.tczew.pl oraz http://mtczew.e-mapa.net/. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie pod numerem telefonu (58) 77 59 364.

Prezentacja nieruchomości możliwa będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r. włącznie oraz umieszczony został na stronie internetowej: http://www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 5 października 2022 r.

 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 15 grudnia 2022 r. 

                                                                                                                                                                    Prezydent Miasta    

                                                                                                                                                         Mirosław Pobłocki

wytworzyła: Justyna Strzelecka

zaakceptowała: Anna Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej