Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza I przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza I przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej

36546.12.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

 przetarg ustny ograniczony

do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej

na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 386/49, obręb 9 Kieźliny, o pow. 39 m2, położonej w Kieźlinach, Gmina Dywity, zapisanej w księdze wieczystej Nr OL1O/00192989/1. Na działce znajdują się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej nienależące do części składowych nieruchomości, wchodzące w skład przedsiębiorstwa Energa – Operator S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości          5 500,00 zł

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

            W związku z faktem, iż przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej, przy jej sprzedaży Gmina Olsztyn ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę ozn. nr. 386/50, obręb 9 Kieźliny. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności będzie wynosiła 1 710,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziesięć zł i 00/100) i zostanie opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%. Należność płatna jest przez nabywcę ustalonego w przetargu przed zawarciem umowy sprzedaży działki nr 386/49, obręb 9 Kieźliny.

Ze względu na specyficzną zabudowę przedmiotowej nieruchomości sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.

            Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, sala nr 219 (II piętro) lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu,

ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

            Wyznaczam termin do dnia 16 stycznia 2023 r. zgłoszenia uczestnictwa w przetargu podmiotów uprawnionych do wzięcia w nim udziału. Zgłoszenie w formie pisemnej –
w kopercie z dopiskiem “Przetarg ograniczony dot. działki 386/49 w Kieźlinach” należy przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1 (pok. 112, I piętro).

            Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę podmiotu, adres jego siedziby,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • aktualny odpis z KRS-u lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej,
  • kopię dowodu wpłaty wadium.

            Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna
nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

            Wadium w wysokości 550,00  należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683
do dnia 16.01.2023 r.

            Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 16.01.2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
na podane konto bankowe.

            Wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej wraz z należnym podatkiem VAT oraz cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT pomniejszona o wpłacone wadium winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

            Na nieruchomości znajdują się urządzenia przedsiębiorstwa Energa – Operator S.A.

            Nieruchomość jest obciążona nieograniczonymi w czasie służebnościami przesyłu na rzecz Spółki pod firmą Energa – Operator S.A. Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

            Działka nr 386/49 obr. 9 Kieźliny położona jest na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity” obręb Kieźliny i obręb Dywity, oznaczona jest symbolem UZC – teren obsługujący cmentarz w zakresie komunikacji, parkowania oraz handlu i usług towarzyszących cmentarzowi.

            W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajduje się rozległy teren cmentarza komunalnego, rozproszona zabudowa usługowo- wytwórcza oraz kompleks leśny. Działka ma kształt prostokąta, ukształtowanie terenu jest płaskie.

            W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

            Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

            Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie,
że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jej inna niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

            Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923
ze zm.).

            Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego  w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

            Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

            Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

            Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 089-527-31-11 wew. 357 lub 89-535-32-15.

            Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej