Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/6, obręb 59, o powierzchni 1321 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Jeżynowej

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/6, obręb 59, o powierzchni 1321 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Jeżynowej

35844.12.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się 30.09.2022 r.)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/6, obręb 59, o powierzchni 1321 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Jeżynowej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00035902/0, przeznaczonej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290 000 zł.

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 16.01.2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 16.01.2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid. 59-1/6 położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Lasu Miejskiego w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LV/748/06 z dnia 25 stycznia 2006 r.) i oznaczona jest symbolem 7MN ─ przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca adaptowana; przeznaczenie dopuszczalne: usługi administracyjne, opieki zdrowotnej, biura, pracownie projektowe itp.

Obsługa komunikacyjna działki ozn. nr ewid. 59-1/6 możliwa jest od ul. Jeżynowej. Przez działkę 59-1/6 przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej ks200, stanowiąca własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nabywca ww. działki jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz PWiK Sp. z o.o. nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu (z uwzględnieniem pasa eksploatacyjnego o szerokości 3 m), polegającej na prawie dostępu do sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, wymiany wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania wyżej wymienionych prac, na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie oraz przez wszystkie podmioty i osoby, z którymi PWiK Sp. z o.o. współpracuje w związku z prowadzoną działalnością. Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Służebność ta ujawniona zostanie w księdze wieczystej założonej dla zbywanej nieruchomości.

Gospodarka istniejącą zielenią powinna odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Drzewostan zlokalizowany na działce 59-1/6 podlega ochronie prawnej, z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2 oraz drzew lub krzewów gatunków owocowych. W przypadku drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, gdy drzewa prawnie chronione są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, zaś zgłoszenie faktu usunięcia tego drzewa nie jest konieczne. Na usunięcie drzewa prawnie chronionego, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymagane jest złożenie wniosku wraz z inwentaryzacją i gospodarką szatą roślinną do Wydziału Środowiska w celu uzyskania decyzji zezwalającej Prezydenta Olsztyna.

Dla działki 59-1/6 została sporządzona opinia geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, z którą można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna (plac Jana Pawła II, pokój 112). Zgodnie z ww. opinią geotechniczną, w północno-wschodniej części działki stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych od 0,4 do 1.1 m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne na terenie ww. działki są złożone. Na przeważającym jej obszarze występują słabonośne grunty organiczne nieprzydatne dla celów budowlanych. Posadowienie obiektów kubaturowych będzie wymagało wzmocnienia podłoża gruntowego, a zakres i technologia wzmocnienia będzie zależna od założeń konstrukcyjnych projektowanych obiektów.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w jego imieniu oraz na składanie oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej