Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 81

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 81

35417.10.2023

PREZYDENT  OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 81, składającej się z:

  • działki zabudowanej oznaczanej numerem ewidencyjnym 51, o pow. 599 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem gospodarczym,
  • działek niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi. 11/6, o pow. 401 m2 i 11/7,  o pow. 214 m2,

tj. o łącznej pow. 1214 m2; położonej w obrębie 39 m. Olsztyna, zapisanej w księdze wieczystej nr OL1O/00067785/6, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, adaptowaną i nowoprojektowaną oraz zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną adaptowaną z dopuszczeniem: zabudowy sakralnej i kościelnej adaptowanej, zabudowy usługowej adaptowanej – usług nieuciążliwych.

       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi                              650 000,00  zł, w tym:

  • cena działki zabudowanej                                 350 000,00  zł

                                      – cena gruntu                                                 290 000,00 zł

                                      – cena budynku                                               60 000,00  zł                              

  • cena działek niezabudowanych                         300 000,00 zł 

Sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 obręb 39, o  pow. 599 m2zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), natomiast cena działek niezabudowanych ozn. nr 11/6 i  11/7, obręb 39, o łącznej pow. 615 m2zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

      Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro, o godzinie 11:30.

      Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta  77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 11 grudnia 2023 r.

      Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 11 grudnia 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

      Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

      Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. 

      Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są na terenie, objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel, rejon Likusy w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XIV/171/07 z dnia 29.08.2007 r.) i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem     MN1 – funkcja podstawowa:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, adaptowana i nowoprojektowana,

– zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna adaptowana,

przeznaczenie dopuszczalne:

– budowa sakralna i kościelna adaptowana,

– zabudowa usługowa adaptowana – usługi nieuciążliwe, 

– dla terenów graniczących z jeziorem, dopuszcza się usługi turystyki.

Obsługa komunikacja działek jest możliwa z ul. Bałtyckiej lub z ul. Wodnej,  poprzez teren oznaczony w planie miejscowym jako IT.

Budynek nr 81 położony w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej, figuruje w gminnej ewidencji zabytków Miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                          i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 840 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 130  Prezydenta Olsztyna z dnia 07 kwietnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 07 lutego 2013 r.  w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

     W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3 ust 4 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014r. O charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

            Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia remontu budynku                                  nr 81 położonego przy ul. Bałtyckiej, w terminie pięciu  lat od dnia podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości.

Termin ten obowiązuje także następców prawnych. W przypadku  niewywiązania się  z tego obowiązku Nabywca zapłaci Gminie Olsztyn karę umowną w wysokości  50 000 ,  a co do obowiązku zapłaty kary podda się egzekucji  zgodnie   z art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc, przy czym Gmina będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego, w razie niewywiązania  się przez niego z tego obowiązku i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia  31 grudnia   2028 roku. 

Na zabezpieczenie zapłaty kary umownej, na nieruchomości składającej się z działek 51,11/6 i 11/7, obręb 39, Nabywca  ustanowi na rzecz Gminy  Olsztyn hipotekę umowną  do kwoty  50 000  oraz wyrazi zgodę  na wpis tej hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Teren nieruchomości jest ogrodzony płotem z siatki stalowej. Ponadto na działce 39-11/3 znajduje się altana ogrodowa.

Przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 51 obręb 39 przebiega następująca infrastruktura techniczna: napowietrzna sieć energetyczna, przewód telekomunikacyjny, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej oraz sieci wodociągowej oraz studnia. Nabywca będzie zobowiązany do zachowania ww. uzbrojenia technicznego lub jego przebudowy na własny koszt na warunkach określonych przez operatora oraz do zapewnienia dostępu w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany.

      W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie  do uiszczenia opłat adiacenckich.

      Drzewa i krzewy występujące na działkach przeznaczonych do sprzedaży podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz 1336 ze zm.). Wszelkie działania inwestycyjne na przedmiotowym terenie winny być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji szczegółowej zieleni wskazującej drzewa/krzewy objęte ochroną prawną oraz nie podlegającą takiej ochronie. Niezbędna wycinka drzew lub krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu bądź w ramach zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska UM Olsztyna (w przypadku osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem  z mapy ewidencyjnej.

      Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

      W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

      W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

      Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                       w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

      Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości mogą ją oglądać w dniu                       20 listopada 2023 r. w godz. 10:00-11:00  lub 04 grudnia 2023 r. w godz.10:00-11:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym, wyprzedzeniem z administratorem: Zakładem Lokali i  Budynków Komunalnych, tel. (89) 526-28-20.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

      Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357   lub 89‑535-32-15.

       Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są,  w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej