Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonym do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219, obręb 19, o powierzchni 19 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Niedziałkowskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonym do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219, obręb 19, o powierzchni 19 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Niedziałkowskiego

1645.01.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonym do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219, obręb 19, o powierzchni 19 m2, położonej
w Olsztynie przy ul. Niedziałkowskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00047066/4, wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2034r. udziału wynoszącego 1/17 w działce ozn. nr ewid. 28/18, obr. 19 m. Olsztyna o pow. 100 m2 niezbędnej do racjonalnej obsługi garażu, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00047196/4.     

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17 000,00 zł, w tym:

  • cena nieruchomości zabudowanej garażem – 13 141,00 zł
  • cena udziału 1/17 w nieruchomości niezabudowanej – 3 859,00 zł     

            Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem zwolniona jest z podatku VAT zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług /t.j. z 2022r. poz. 931 ze zm./.

Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie (dz. 19-28/18) wynosić będzie 25% ceny ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena nieruchomości zabudowanej oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2023 r. o godz. 12:30w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Wadium w wysokości 1 700,00 zł tj. 10%ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek
Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 06.03.2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 06.03.2023r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00047066/4 i udział Gminy Olsztyn opisany w KW
Nr OL1O/00047196/4 są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid. 19-219, zabudowana garażem oraz działka 19-28/18 nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 maja 2013r.) działki położone są w obszarze mieszkalnictwa o wysokiej intensywności – zabudowy wielorodzinnej. Jest to obszar problemowy pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Obsługa komunikacyjna działki ozn. nr ewid. 19-219 zabudowanej garażem wraz z udziałem 1/17 w działce ozn. nr ewid. 19-28/18 możliwa jest od ul. Kossaka, następnie drogą wewnętrzną poprzez działkę ozn. nr ewid. 19-28/24 służącą do obsługi komunikacyjnej sąsiedniej zabudowy. Działka ozn. nr ewid. 19-219 zabudowana jest budynkiem garażowym w zwartej zabudowie boksowej.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w jego imieniu oraz na składanie oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.