Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

53/2024

z dnia

22.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

377
/
/
Prezydent Olsztyna

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się na II piętrze budynku nr 4, 4a, w klatce ozn. nr 4 położonym przy ul. Warmińskiej w Olsztynie

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się na II piętrze budynku nr 4, 4a,
w klatce ozn. nr 4 położonym przy ul. Warmińskiej w Olsztynie
wraz ze sprzedażą udziału 52/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 52/1000 w gruncie pod budynkiem (obręb 72, działki nr 138, 150/2, o łącznej  pow. 554 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00028764/8) oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 52/1000 w gruncie do racjonalnej obsługi budynku (obręb 72, działka nr 150/1 o pow. 209 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00052606/0).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 78,70 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                            –   310 000,00 zł

w tym: cena lokalu                                                                                           –  281 000,00 zł

            cena 52/1000 części gruntu (dz. nr 138,150/2)                                         –   21 000,00 zł

            cena 52/1000 części gruntu (dz. nr  150/1)                                                         –     8 000,00 zł

Budynek przy ul. Warmińskiej 4, 4a wraz z działkami nr 138 i 150/2 (pod budynkiem) oraz działką nr 150/1 (do obsługi budynku) wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie prace w budynku należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 710 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie pod budynkiem (dz. nr 138 i 150/2) oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do racjonalnej obsługi budynku (dz. nr 150/1) zostaną obniżone o 50%.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4  pkt 1 ustawy z 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 497) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / t.j. z 2021r. poz. 685 ze zm./.

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste /dz. 150/1/ wynosić będzie 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz                        z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2022r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatorów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl.

Wadium w wysokości 31 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 8 czerwca 2022 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 8 czerwca 2022 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego  z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu  27 maja 2022r. w godz. 14:15-15:15 lub 3 czerwca 2022r. w godz. 14:15-15:15, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-30-18 lub 526-28-20. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż

W Urzędzie Miasta Inowrocławia został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej