Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

OGŁOSZENIE

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,2926 ha:
 1. nr 1/13 o pow. 0,0273 ha (użytek: RI – grunty orne), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00007204/3;
 2. nr 298/2 o pow. 0,0153 ha (użytek: RI – grunty orne), nr 298/3 o pow. 0,0340 ha (użytek: RI – grunty orne), nr 298/4 o pow. 0,0525 ha (użytek: RI – grunty orne), nr 298/5 o pow. 0,0728 ha (użytek: RIIIa – grunty orne) i nr 298/6 o pow. 0,0907 ha (użytek: RIIIa – grunty orne), dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00022754/4,

oznaczone geodezyjnie na arkuszu 55 w obrębie 5, położone w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

 1. Opis nieruchomości:
 1. działki są niezabudowane;
 2. działki nr 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 przylegają do ul. Kazimierza Burzyńskiego zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
 3. przez działki nr 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 przebiega elektroenergetyczna linia kablowa średniego i niskiego napięcia;
 4. na działkach nr 298/5 i 298/6 znajduje podziemna infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna);
 5. w dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr BY1I/00022754/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o następującej treści: Odpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu polegająca na:

1. Prawie do utrzymywania na wchodzących w skład tej nieruchomości działkach położonych w Inowrocławiu, przy ulicy Kazimierza Burzyńskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 298/5 i 298/6, podziemnej linii infrastruktury telekomunikacyjnej, mianowicie:

a) teletechnicznej kanalizacji kablowej o łącznej długości 26 m o szerokości 1,1 m,

b) studni kablowej o powierzchni 4,8 m2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 298/5,

c) studni kablowej o powierzchni 1,44 m2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 298/6,

2. Prawie swobodnego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu do tych urządzeń celem ich eksploatacji, konserwacji, napraw, wymiany na nowe, remontów, usuwania awarii, dokonywania przeglądów, prowadzenia inwestycji związanych z ich modernizacją i przebudową,

3. Obowiązku przedsiębiorcy przesyłowego do przywrócenia stanu terenu do stanu pierwotnego po pracach eksploatacyjnych, naprawczych, remontowych lub inwestycyjnych,

4. Obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej od takiego zagospodarowania nieruchomości, w tym sadzenia drzew i krzewów, które uniemożliwiłoby swobodny dostęp do urządzeń oraz prawidłową ich eksploatację,
a także niepodejmowania żadnych działań, których skutkiem może być uszkodzenie lub zniszczenie tych urządzeń.na rzecz Orange Polska Spółka Akcyjna;

 1. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanych działkach gruntu dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 2. nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji
  i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób ich zagospodarowania:zgodnie z uchwałą nr XXIV/352/2012Rady Miejskiej Inowrocławiaz dnia 27 września 2012 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2150) działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 15 MN :
 1. przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 1. usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
  z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków;
 2. garaż i część gospodarcza połączona z budynkiem mieszkalnym lub jako budynek wolno stojący;
 3. w budynku mieszkalnym lub części gospodarczej istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych, które swą uciążliwością nie przekroczą granicy działki;
 4. przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
 5. do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 6. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. zakaz lokalizacji obiektów sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska;
 3. należy pozostawić co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanego i nieutwardzonego, z zachowaniem istniejącej zieleni;
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kulturywspółczesnej –
  w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkoweprace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochronyzabytków lub Prezydenta Miasta Inowrocławia;
 2. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – nieustala się;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 1. wysokość budynków i drzew nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktu dachu z urządzeniami na dachu do 10,0 m – nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem § 7 pkt 9 lit c uchwały;
 2. dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 90 %;
 3. szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. intensywność zabudowy do 0,40;
 5. w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegającychochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takżenarażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych– tereny objęte planem położone są poza terenami zagrożonymi;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ichużytkowaniu:
 1. zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 3. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 1. obsługa komunikacyjna z dróg publicznych;
 2. zasady obsługi infrastrukturą techniczną według opracowanych zasad obsługi wymienionych w § 7 pkt 10 uchwały;
 3. ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;
 4. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowaniaterenów – do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowanyw sposób dotychczasowy.
 1. Cena wywoławcza: 634.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 63.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 23 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
17 lipca 2024 r.
na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.