Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Sprzedaż działek nr 10/4 i 12/13 położonych w Inowrocławiu przy ul. Nowej i ul. Spółdzielców

OGŁOSZENIE

Sprzedaż działek nr 10/4 i 12/13 położonych w Inowrocławiu przy ul. Nowej i ul. Spółdzielców

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 10/4 i 12/13 położonych w Inowrocławiu przy ul. Nowej i ul. Spółdzielców

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,8036 ha:
 1. nr 10/4 o pow. 0,3274 ha (użytek: Ba – tereny przemysłowe) zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00015896/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;
 2. nr 12/13 o pow. 0,4762 ha (użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
  w trakcie zabudowy) zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00015894/5
  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;

oznaczone geodezyjnie na arkuszu 83 w obrębie 7, położone w Inowrocławiu przy ul. Nowej i ul. Spółdzielców, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

 1. Opis nieruchomości:
 1. działki są niezabudowane;
 2. przez działki przebiega elektroenergetyczna linia niskiego napięcia;
 3. równolegle do granicy działki nr 12/13 od strony ulicy Spółdzielców przebiega infrastruktura ciepłownicza, a na terenie działki nr 12/13 znajduje się pas strefy ochronnej (po 3 mb. z każdej strony – mierząc od osi rury czynnej magistralnej sieci napowietrznej DN600);
 4. działka nr 12/13 przylega do ulicy Spółdzielców zaliczonej do kategorii drogi gminnej,
  a skomunikowanie zbywanych działek może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
 5. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanych działkach dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tych działkach znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 6. nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na przekazywanych działkach gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu;
 7. w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA księgi wieczystej
  nr BY1I/00015896/9
  wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W SPOSÓB OKREŚLONY W § 6 UMOWY NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI KW. 2005.”.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:
 2. zgodnie z uchwałą nr XII/178/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 96, poz. 1538) działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 31 P – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, administracji, garaży i parkingów:
 1. przeznaczenie terenów – lokalizacja obiektów handlu hurtowego, produkcji, rzemiosła, składów, administracji, magazynów garaży, z parkingami zielenią towarzyszącą oraz urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 • teren istniejącej zabudowy podlegający adaptacji i modernizacji z koniecznością sukcesywnego działania zmierzającego do maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla otaczających terenów;
 • w ramach istniejącego terenu istnieje możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy budynków oraz urządzeń i instalacji pod warunkiem ograniczenia uciążliwości,
  i zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 • budowa nowych obiektów winna być poprzedzona odpowiednimi badaniami geologicznymi;
 • na terenach oznaczonych symbolami „27 P” i „28 P”, wzdłuż granicy z zabudową mieszkalną należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej
  4,0 m;
 1. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 • prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami ustaw
  w szczególności: prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 • nakazuje się pozostawić co najmniej 25% powierzchni działki biologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej oraz zachowanie istniejącej zieleni;
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –
  w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;
 2. wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 • intensywność zabudowy do 0,50;
 • wysokość nowej zabudowy do 25,0 m n.p.t.;
 • dachy płaskie oraz jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci do 90%;
 • szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zachować nieprzekraczalną linię zabudowy;
 • miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach działki przy wskaźniku minimum 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni usługowej – parkingi dla samochodów ciężarowych wg potrzeb zakładu;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – teren położony jest poza terenami zagrożonymi;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – zgodnie z propozycją na rysunku planu i zgodnie z aktualnymi potrzebami;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 • zakazuje się wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej;
 • dla istniejących budynków mieszkalnych na terenach „28 P”, „30 P” i „31 P” wprowadza się zakaz rozbudowy i utrwalania funkcji mieszkalnej – należy dążyć do adaptacji tej zabudowy do funkcji zgodnej z ustaleniami planu na tym terenie;
 • zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu;
 • zakaz budowy lub rozbudowy obiektów mogących stanowić źródło żerowania ptaków oraz hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;
 1. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 • obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych i wewnętrznych na warunkach zarządcy drogi – dojazdy w głębi terenu drogami wewnętrznymi zakładowymi, wyznaczonymi zgodnie z potrzebami lokalizowanych zakładów; drogi te nie będą stanowić celu publicznego;
 • zasady obsługi infrastrukturą techniczną – obowiązują ustalenia według opracowanych zasad obsługi i warunków wymienionych w § 6 pkt 10 uchwały
  nr XII/178/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław
  w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 96, poz. 1538);
 • ogrzewanie z sieci miejskiej lub własnych źródeł nie stanowiących uciążliwości dla środowiska;
 1. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów –
  do chwili zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy;
 2. działki znajdują się na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której celem jest m.in. korekta: układu drogowego, maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, wskaźnika terenów biologicznie czynnych
  i wskaźnika intensywności zabudowy oraz umożliwienie realizacji zabudowy przy granicy działki, a także dostosowanie ustaleń planistycznych do aktualnie obowiązujących przepisów
  (uchwała nr XLI/394/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej, Spółdzielców, Transportowca, Pogodnej, Stanisława Przybyszewskiego
  i Poznańskiej).
 1. Cena wywoławcza: 520.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 52.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
18 sierpnia 2022 r.
na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.