Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działkanr 108/61
  o pow. 0,0641 ha (użytek: B – tereny mieszkaniowe), oznaczona geodezyjnie na arkuszu 75
  w obrębie 6, położona w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej, stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00019392/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Opis nieruchomości:
 1. działka jest niezabudowana;
 2. działka przylega do pasa drogowego publicznej drogi gminnej – ul. Jaśminowej,
  a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi
  (budowa zjazdu należy do właściciela po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu);
 3. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanej działce gruntu dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tej działce znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 4. nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanej działce gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji
  i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:zgodnie z uchwałą nr V/46/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
  29 stycznia 1999 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej między ul. Szymborską i ul. Marulewską w Inowrocławiu(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 26, poz. 173) działka znajduje się na terenie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oznaczonym na rysunku planu symbolem 15 MN:
 1. dopuszcza się budowę i rozbudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do 2 kondygnacji naziemnych z poddaszem mieszkalnym, oraz dobudowę części gospodarczej
  o funkcji nieuciążliwej dla mieszkalnictwa, której architektura musi byś dostosowana do architektury budynku mieszkalnego, tworzącego z nim jednolitą bryłę architektoniczną;
 2. na każdej działce należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce garażowe i 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego;
 3. szerokość działek zabudowy jednorodzinnej nie powinna być mniejsza niż 18,0 m;
 4. na działkach przy skrzyżowaniu ulic należy zaprojektować trójkąty widoczności o boku
  min. 6,0 m;
 5. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub ich części gospodarczej istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych nieuciążliwych dla mieszkalnictwa;
 6. nakazuje się pozostawić co najmniej 40% powierzchni działki ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;
 7. jeżeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie obiekt archeologiczny należy powiadomić
  o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 8. na terenach znajdujących się w strefie ochrony archeologicznej projekty techniczne zabudowy winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a prace ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym;
 9. na terenach, na których znajdują się kolektory podziemne z wyznaczoną strefą oznaczoną na rysunku planu, przed rozpoczęciem budowy należy dokonać uzgodnień z gestorami tych urządzeń, a gestorzy winni mieć prawo wstępu na działkę w celu dokonania remontu lub konserwacji urządzenia;
 10. ustala się zasady uzbrojenia terenu:
 1. zaopatrzenie w wodę planuje się z istniejącego wodociągu miejskiego;
 2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacyjną i przepompownie ścieków;
 3. odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu (docelowo do rurociągu kanalizacji deszczowej);
 4. energia elektryczna liniami kablowymi niskiego napięcia z projektowanych stacji transformatorowych na osiedlu oraz dwóch istniejących „Piekarnia” i „Kątna” zlokalizowanych na obrzeżu osiedla – oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania do celów obrony cywilnej;
 5. zaopatrzenie w gaz z istniejących 2 stacji redukcyjnych;
 6. ogrzewanie budynków nieuciążliwe dla środowiska (np. z sieci miejskiej, elektryczne, olejowe, gazowe, itp.).
 1. Cena wywoławcza: 156.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 15.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
12 czerwca 2024 r.
na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.