Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Sprzedaż działki nr 11/33 położonej w Inowrocławiu przy ul. Obwodowej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż działki nr 11/33 położonej w Inowrocławiu przy ul. Obwodowej

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 11/33 położonej w Inowrocławiu przy ul. Obwodowej

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 11/33
  o pow. 0,0865 ha (użytki: ŁIV – łąki trwałe – pow. 0,0555 ha, N – nieużytki – pow. 0,0310 ha), oznaczona geodezyjnie na arkuszu 574 w obrębie 5, położona w Inowrocławiu przy
  ul. Obwodowej, stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, zapisana w księdze wieczystej
  nr BY1I/00045836/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Opis nieruchomości:
 1. działka jest niezabudowana;
 2. działka przylega do nieurządzonej ul. Obwodowej zaliczonej do kategorii drogi gminnej,
  a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
 3. Miasto Inowrocław nie przeprowadzało badań na zbywanej działce gruntu dotyczących zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy czy nie zachodzi konieczność ich rekultywacji lub remediacji, jak również czy na tej działce znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia lub odpady (w tym odpady niebezpieczne);
 4. nabywca nieruchomości zwolni Miasto Inowrocław z odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń, skażeń lub odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą występować na zbywanej działce gruntu lub, które ujawnią się lub mogą się ujawnić po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz kosztów rekultywacji
  i remediacji terenu dokonanych na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – zrzekając się jednocześnie dochodzenia wobec Miasta Inowrocławia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z uchwałą nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 3365, z późn. zm.) działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2U – teren zabudowy usługowej:
 2. obowiązuje:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
 2. obsługa komunikacyjna z przyległych dróg;
 3. strefa „W” ochrony archeologicznej;
 4. dopuszcza się:
 1. usługi rzemieślnicze;
 2. uzupełniającą funkcję mieszkaniową jednorodzinną stanowiącą maksymalnie 40% całkowitej powierzchni zabudowy;
 3. składy, magazyny i garaże dla samochodów ciężarowych;
 4. wolno stojące budynki garażowe dla samochodów osobowych i budynki gospodarcze;
 5. zachowanie istniejących obiektów i urządzeń z możliwością ich rozbudowy przebudowy, nadbudowy lub wymiany;
 6. realizację obiektów budowlanych przy granicach działek;
 7. podziemne urządzenia infrastruktury technicznej.
 1. Cena wywoławcza: 84.000,00 zł brutto.
 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 8.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 21 marca 2024 r. o godz. 10.40 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
15 marca 2024 r.
na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz numer działki. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.