Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Sprzedaż działki nr 31 położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185

OGŁOSZENIE

Sprzedaż działki nr 31 położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 31 położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 31
  o pow. 0,1020 ha (użytek: Bi – inne tereny zabudowane), oznaczona geodezyjnie na arkuszu 83 w obrębie 7, położona w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185, stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00011952/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 2. Opis nieruchomości:
 3. działka jest zabudowana budynkiem biurowym:
 1. nr ewidencyjny: 1386;
 2. powierzchnia zabudowy: 257 m2;
 3. rok zakończenia budowy: 1971;
 4. konstrukcja ścian zewnętrznych: mur;
 5. kondygnacje nadziemne/podziemne: 3/1;
 6. zlokalizowany na działce budynek jest obiektem jednobryłowym o powierzchni użytkowej 891 m2 i jest wyposażony w następujące instalacje:
 1. elektryczną;
 2. gazową;
 3. wodną;
 4. kanalizacyjną;
 5. centralnego ogrzewania z kotłownią opalaną gazem ziemnym;
 1. zlokalizowany na działce budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej;
 2. przez działkę przebiega elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV;
 3. na działce zlokalizowane są urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne obsługujące budynek zlokalizowany na tej działce (na trasie przyłączy nie należy lokalizować budynków, elementów małej architektury, zieleni, chodników, dojazdów, itp.);
 4. na działce znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna doprowadzona do budynku zlokalizowanego na tej działce;
 5. działka przylega do ulicy Nowej zaliczonej do kategorii drogi gminnej oraz do ulicy Poznańskiej zaliczonej do kategorii drogi powiatowej, a skomunikowanie zbywanej nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządców tych dróg;
 6. w dziale I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ księgi wieczystej
  nr BY1I/00011952/2
  wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego
  w dziale III innej księgi wieczystej o treści:
  PRAWO PRZECHODU I PRZEJAZDU PRZEZ DZIAŁKĘ 2/40 OBJĘTĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW 36228 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI LUB UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTCH DZIAŁEK O NR 2/41 I 2/43.”;
 7. w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA księgi wieczystej
  nr BY1I/00011952/2
  wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA – PRAWIE KORZYSTANIA Z GRUNTU – MIANOWICIE WCHODZĄCEJ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW. NR BY1I/00011952/2 DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 2/21 ORAZ WCHODZĄCEJ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W KSIĘDZE KW. NR BY1I/00073864/0 DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 2/17 POD UMIESZCZONY PODZIEMNY KABEL ENERGETYCZNY 15KV, INWESTOWANY ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: PIEKARNIA “PIEKUŚ” PAKULSCY & WALOREK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU, KTÓRA JEST JEGO WŁAŚCICIELEM ORAZ DOJŚCIA, DOJAZDU CELEM KONSERWACJI, NAPRAW, REMONTÓW, WYMIANY NA NOWE, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, – KORZYSTANIU PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCYCH – CELEM DOJAZDU, Z UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI NA OBCIĄŻONYCH DZIAŁKACH GRUNTU, UŻYWANIU – EKSPLOATACJI TEJ NAWIERZCHNI, – UMIESZCZENIU NA WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH DZIAŁKACH GRUNTU NR 2/17 I NR 2/21 PODZIEMNEGO KABLA ENERGETYCZNEGO YHAKXS 3X1X120 MM2 15 KV, KTÓREGO INWESTOREM I WŁAŚCICIELEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: PIEKARNIA “PIEKUŚ” PAKULSCY & WALOREK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU, MIANOWICIE NA DZIAŁCE 2/17- 47 M ODCINKA PRZEWODU, A NA DZIAŁCE NR 2/21 11 M ODCINKA PRZEWODU, A WOBEC TEGO UŻYTKOWANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCYCH W SPOSÓB CIĄGŁY POWIERZCHNI: – NA DZIAŁCE 2/17 – 47 M2 NA DZIAŁCE NR 2/21 – 11 M2 ORAZ – W CELU DOJŚCIA I DOJAZDU CELEM PRZEPROWADZENIA EWENTUALNYCH NAPRAW, KONSERWACJI, WYMIANY NA NOWE, USUWANIA AWARII, REMONTÓW, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW , KORZYSTANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCYCH OKAZJONALNIE Z DROGI UTWARDZONEJ O POWIERZCHNI 212,72 M2. KAŻDOCZESNY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCYCH JEST ZOBOWIĄZANY PO WYKONANIU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, NAPRAWĄ, REMONTEM WYMIANĄ, USUNIĘCIEM AWARII, DOKONANIEM PRZEGLĄDU KABLA ENERGETYCZNEGO, DO NIEZWŁOCZNEGO PRZYWRÓCENIA STANU NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH DO STANU POPRZEDNIEGO, A W PRZYPADKU GDY OKAŻE SIĘ TO NIEMOŻLIWE LUB SPOWODOWAŁOBY NADMIERNE TRUDNOŚCI LUB KOSZTY, WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE ODSZKODOWANIE W WYSOKOŚCI USTALONEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU MIĘDZY STRONAMI. USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI NASTĘPUJE NA CZAS NIEOZNACZONY”.
 8. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:
 9. zgodnie z uchwałą nr XII/178/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 96, poz. 1538) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 31 P – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, administracji, garaży i parkingów:
  1. przeznaczenie terenów – lokalizacja obiektów handlu hurtowego, produkcji, rzemiosła, składów, administracji, magazynów garaży, z parkingami zielenią towarzyszącą oraz urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
  2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 • teren istniejącej zabudowy podlegający adaptacji i modernizacji z koniecznością sukcesywnego działania zmierzającego do maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla otaczających terenów;
 • w ramach istniejącego terenu istnieje możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy budynków oraz urządzeń i instalacji pod warunkiem ograniczenia uciążliwości,
  i zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 • budowa nowych obiektów winna być poprzedzona odpowiednimi badaniami geologicznymi;
 • na terenach oznaczonych symbolami „27 P” i „28 P”, wzdłuż granicy z zabudową mieszkalną należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej
  4,0 m;
  1. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 • prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami ustaw
  w szczególności: prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 • nakazuje się pozostawić co najmniej 25% powierzchni działki biologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej oraz zachowanie istniejącej zieleni;
  1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –
   w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;
  2. wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
  3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 • intensywność zabudowy do 0,50;
 • wysokość nowej zabudowy do 25,0 m n.p.t.;
 • dachy płaskie oraz jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci do 90%;
 • szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zachować nieprzekraczalną linię zabudowy;
 • miejsca postojowe samochodów osobowych w granicach działki przy wskaźniku minimum 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni usługowej – parkingi dla samochodów ciężarowych wg potrzeb zakładu;
  1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – teren położony jest poza terenami zagrożonymi;
  2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – zgodnie z propozycją na rysunku planu i zgodnie z aktualnymi potrzebami;
  3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 • zakazuje się wprowadzania nowej funkcji mieszkaniowej;
 • dla istniejących budynków mieszkalnych na terenach „28 P”, „30 P” i „31 P” wprowadza się zakaz rozbudowy i utrwalania funkcji mieszkalnej – należy dążyć do adaptacji tej zabudowy do funkcji zgodnej z ustaleniami planu na tym terenie;
 • zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami przeznaczenia terenu;
 • zakaz budowy lub rozbudowy obiektów mogących stanowić źródło żerowania ptaków oraz hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;
  1. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 • obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych i wewnętrznych na warunkach zarządcy drogi – dojazdy w głębi terenu drogami wewnętrznymi zakładowymi, wyznaczonymi zgodnie z potrzebami lokalizowanych zakładów; drogi te nie będą stanowić celu publicznego;
 • zasady obsługi infrastrukturą techniczną – obowiązują ustalenia według opracowanych zasad obsługi i warunków wymienionych w § 6 pkt 10 uchwały
  nr XII/178/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław
  w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 96, poz. 1538);
 • ogrzewanie z sieci miejskiej lub własnych źródeł nie stanowiących uciążliwości dla środowiska;
  1. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów –
   do chwili zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy;
 1. fragment działki wraz z narożnikiem budynku znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: 04 KD – teren drogi publicznej – droga gminna istniejąca (ul. Nowa)  linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania jest orientacyjna;
 2. nieruchomość znajduje się na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której celem jest m.in. korekta: układu drogowego, maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, wskaźnika terenów biologicznie czynnych i wskaźnika intensywności zabudowy oraz umożliwienie realizacji zabudowy przy granicy działki, a także dostosowanie ustaleń planistycznych do aktualnie obowiązujących przepisów (uchwała nr XLI/394/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej, Spółdzielców, Transportowca, Pogodnej, Stanisława Przybyszewskiego
  i Poznańskiej).
 3. Cena wywoławcza: 1.500.000,00 zł;

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 150.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia
18 sierpnia 2022 r.
na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.