Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 61/135 i 61/136, obręb 153, o łącznej powierzchni 926 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Kresowej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 61/135 i 61/136, obręb 153, o łącznej powierzchni 926 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Kresowej

17809.05.2024

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 61/135 i 61/136, obręb 153, o łącznej powierzchni 926 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Kresowej, zapisanej w księdze wieczystej nr OL1O/00045489/1,przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350 000,00 zł

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek
Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 10.06.2024 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 10.06.2024 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są na terenie objętym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie” (Uchwała Nr XXXI/521/21 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 lutego 2021 r.) i oznaczone są symbolem 6MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obsługa komunikacja nieruchomości będzie możliwa z ul. Kresowej poprzez drogę wewnętrzną (dz. 153-61/131, 153-61/132), po jej wybudowaniu.

Na przedmiotowych działkach występuje zróżnicowany drzewostan w rodzaju wierzba, topola, brzoza, w tym objęty ochroną prawną. Wskazana jest ochrona drzewostanu zgodnie z zapisem miejscowego planu obowiązującego na terenie przeznaczonym do sprzedaży, który brzmi: Na terenie planu ustala się nakaz dostosowania projektu zagospodarowania działki do istniejącej rzeźby terenu
i istniejących stosunków wodnych, w granicach planu wprowadza się nakaz zagospodarowania terenu wokół drzew w sposób zapewniający ich naturalną wegetację
. Niezbędna wycinka drzew lub krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu wymaga zgłoszenia
w Wydziale Środowiska UM Olsztyna (w przypadku osób fizycznych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej) w odniesieniu do drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działki charakteryzują się zmiennym ukształtowaniem terenu.

W związku z występowaniem na części działek 153-61/135 i 153-61/136, w granicach
nieużytku N, gleb organicznych (torfów), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymaga się uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Przez działkę 153-61/136 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200. Nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na ww. działce nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela dz. 153-61/131, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1O/00201214/5, polegającej na prawie przechodu przez przedmiotową działkę sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawie dostępu do niej w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany i rozbudowy, z ograniczeniem tego prawa do obszaru odpowiadającego szerokości pasa eksploatacyjnego wynoszącego 1,50 m z każdej strony licząc od linii środkowej pokrywającej się z osią sieci lub do granicy działki, a także wpisu tej służebności w nowozałożonej księdze wieczystej.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne Nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności
w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się,
że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się Nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub
89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej