Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
Starosta Lubelski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 166/46 oraz część działki nr 166/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, gm. Niemce

OGŁOSZENIE

Starosta Lubelski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 166/46 oraz część działki nr 166/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, gm. Niemce

STAROSTA LUBELSKI
REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 166/46 oraz część działki nr 166/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, gm. Niemce

    Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Przedmiotem dzierżawy jest zabudowana budynkiem usługowym o pow. 368,39 m2 nieruchomość Skarbu Państwa stanowiąca działkę nr 166/46 o pow. 0.0540 ha oraz część działki nr 166/18 o ogólnej pow. 0.14 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ciecierzyn, jednostka ewidencyjna Niemce, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1S/00025112/6, zgodnie z załączoną mapą.

     Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. Wywoławcza stawka czynszu wynosi: 921,00 zł (brutto) miesięcznie.

  1. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w wysokości 92,10 zł
  2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 22.11.2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej na parterze.

III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce :
Przedmiotowa działka leży w terenie zieleni izolacyjnej ZI graniczy z drogą ekspresową.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy.

V. Czas trwania dzierżawy: 3 lata

VI. Termin wnoszenia czynszu: do dnia 28 każdego miesiąca.

VII. Zasady aktualizacji czynszu: nie częściej niż raz w roku na podstawie zmian inflacyjnych wg ustaleń GUS.

VIII. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 03.08.2022 r.

IX. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 17.11.2022 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.

X. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

XIII. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661) lub telefonicznie pod nr 81 52 86 662.

Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej