Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Starosta Międzyrzecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 28/100 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Starosta Międzyrzecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 28/100 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

GN.6840.4.1.2023.AS

Starosta Międzyrzecki

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344,ze zm.)

                                                               O G Ł A S Z A 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 28/100 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
który odbędzie się w dniu 9 maja 2024 r.

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, pokój nr 411.

  1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Położenie nieruchomościNr ewidencyjny działkiPow. w   haOpis   nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławcza nieruchomości  w  złPrzeznaczenie  nieruchomości  w  planie zagospodarowania  przestrzennegoNr   KwGodz. rozpoczęcia przetarguWysokość wadium w zł
Obręb 0015 Bukowiec, gmina Międzyrzecz  321/2              0,29            Udział 28/100 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budyniem mieszkalnym wielorodzinnym. Na udział w nieruchomości przypada prawo użytkowania pokoju, przedpokoju, łazienki i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,43 m2 położone na poddaszu budynku mieszkalnego. Do lokalu przynależy strych, piwnica i dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona w klasyfikacji Br-RVI – 0,26 grunty rolne zabudowane; RIVa-0,03 grunty orne.  39.800   Cena nabycia nieruchomości zwolniona jest od opodatkowania podatkiem od towarów
i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1057, ze zm.)  
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz uchwalonym Uchwałą nr XXII/231/20 Rady Gminy Międzyrzecz z 27.10.2020 r. obszar ten oznaczony jest jako strefa osadnictwa wiejskiego.    GW1M/00015859/4        10:00  3.980  

Nie wszczęto postępowania administracyjnego i nie wydano decyzji administracyjnych w trybie art. 61 ust 1 (decyzji o warunkach zabudowy) oraz art. 50 ust. 1 (decyzja o ustaleniu celu publicznego) ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz. 1073)

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa przy ul. Przemysłowej 2 w Międzyrzeczu, pokój 409.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr te. 95 742 84 53.

Pozostałe warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium – w pieniądzu w wyżej wymienionej wysokości na konto Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 – Lubuski Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu nr rachunku 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005 w terminie do dnia 6.05.2024 r. z odpowiednim dopiskiem „Wadium za działkę 321/2, obr. Bukowiec, gm. Międzyrzecz”.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji przed otwarciem przetargu:

– dowodu wniesienia wadium;

– w przypadku osób fizycznych – osobiście dowodu tożsamości,

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, umowę spółki; zgodę wspólników na nabycie nieruchomości; właściwych pisemnych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków posiadających wspólność ustawową małżeńską również koniecznym jest okazanie pełnomocnictwa nieobecnego współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Międzyrzeckiego.

4. Zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty, o którym mowa w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ), jeżeli w terminie do dnia 6.05.2024 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Na decyzji lub zaświadczeniu, o których mowa wyżej musi być zamieszczona adnotacja wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wysokości rekompensaty, określonej zgodnie z art. 13.

5. Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu, który:

– wygrał przetarg- pozostaje w dyspozycji Starosty do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

– nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

6. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ).

7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.  Koszty zawarcia katu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

8. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

– wiadomym mu jest, że sprzedaż następuje zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków,

– znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania nieruchomości,

– okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na życzenie i koszt nabywcy, a w przypadku różnicy w powierzchni nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Skarbu Państwa.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą w wysokości nie mniejszej niż 1 % tej ceny, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

13. Starosta Międzyrzecki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości .

14. W dniu 15 marca 2024 r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, ze zm.).

15. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, na stronach internetowych Powiatu Międzyrzeckiego https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/ oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bip.lubuskie.uw.gov.pl a także informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

16. Ogłoszenie o przetargu podaję się do publicznej wiadomości od dnia 25.03.2024 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej