Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

2023-10-03

Ogłoszeń w bazie:

291
/
/
Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności

Zaproszenie do składania ofert za zakup wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GUp 17/11 , działając na podstawie zgody Sędziego-komisarza zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności za najwyższa oferowaną cenę przysługujących wobec :

I. WIERZYTELNOŚĆ MSBE przysługująca wobec osób fizycznych ,oznaczonych dla potrzeb sprzedaży jako AB

1/ wynikająca z zawezwania z dnia 10.07.2020 do zawarcia próby ugodowej  w zakresie kwoty 16.530,29 zł., do zawarcia ugody nie doszło, należność czynszowa nieprzedawniona

2/  należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 10/19 zasądzona częściowo do kwoty 3363,20  zł , oraz apelacją od powyższego wyroku – sprawa apelacyjna w toku, należność główna: 4.661,00  zł ( wartość przedmiotu sporu),

3/ należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 275/19, należność główna: 23.158,52 zł, wyrok w I instancji z dnia 14 marca 2022 r. (zasądzono kwotę w całości), dłużnicy wnieśli apelację: sprawa w toku

4/ należność czynszowa objęta postępowaniem prowadzonym przed Sądem Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 689/19 , należność główna: 10.195 zł (wartość przedmiotu sporu), sprawa w toku,

5/ należność w kwocie 928,00 zł z tytułu opłaty za wymianę liczników co, zw, nieprzedawniona,

6/ należność w kwocie 2.988,77 zł z tytułu czynszów za okres 01.07.2020 do dnia 30.10.2020 , nieprzedawniona, brak postepowania sądowego,

II.WIERZYTELNOŚĆ  wobec osób fizycznych oznaczonych dla potrzeb sprzedaży jako małżonkowie C,D

1/ objęta zawezwaniem do próby ugodowej z dnia 10 lipca 2020 r. w zakresie kwoty 10.697,83 zł. Do ugody nie doszło, należność dotyczy zobowiązań czynszowych, nieprzedawniona

2/ należność czynszowa objęta apelacją od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt I 1 C 690/19 – należność główna przedmiotu zaskarżenia 6.284,00  zł, sprawa w toku ,

3/ należność czynszowa w kwocie 761,29 zł za okres od dnia 20.01.2020 do dnia 30.10.2020 , nieobjęta postępowaniami sądowymi, nieprzedawniona,

III. WIERZYTELNOŚCI wobec osoby fizycznej oznaczonej dla potrzeb sprzedaży E

1/ Objęta zawezwaniem do próby ugodowej z dnia 10 lipca 2020 r. w zakresie kwoty 8.195,77 zł. Do ugody nie doszło, należność czynszowa , nieprzedawniona

2/ należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 10/19 zasądzona częściowo do kwoty 698,25 zł , oraz apelacją od powyższego wyroku – sprawa apelacyjna w toku, należność główna: 5450 zł

3/ należność czynszowa  objęta sprawą prowadzoną przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 777/19 , należność główna:14.541.81zł, sprawa w toku, brak wyroku w pierwszej instancji,

4/ należność czynszowa objęta sprawą prowadzoną przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 688/19,należność główna: 7998,00 zł (wartość przedmiotu sporu), sprawa w toku, brak wyroku w pierwszej instancji,

5/ należność czynszowa  ( zobowiązany solidarnie małżonek oznaczony dla potrzeb sprzedaży F ) w kwocie 2.584,92 zł za okres od dnia 01.07.2020 do dnia 30.10.2020, nie objęta postepowaniem sądowym, nieprzedawniona

IV. WIERZYTELNOŚĆ MSBE PRZECIWKO osobie fizycznej, oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako G :

1/ należność główna w wysokości 2138,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 marca 2012 do dnia zapłaty, powiększona o koszty procesu oraz koszty egzekucyjne, należność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV GNc 1489/12 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IV Gospodarczy oraz postanowieniem Komornika Julke-Kostrzewy z dnia 31 grudnia 2013 r. , egzekucja bezskuteczna,

2/ należność główna w wysokości 1198,78 zł wraz z ustawowymi, powiększona o koszty procesu, należność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt I 1 Nc 5401/13 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, brak postępowania egzekucyjnego,

V. WIERZYTELNOŚĆ MSBE PRZECIWKO osobie fizycznej, oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako H

1/ należność objęta w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  z dnia 01.06.2015. sygn.akt. I NC 669/15, opatrzonego klauzulą prawomocności z dnia 02.10.2015r. zasądzającego 28.725,94 zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania w kwocie 2.759,25 zł, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

VI. Wierzytelność MSBE przeciwko osobie fizycznej , oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako I,

1/ wierzytelność objęta nakazem zapłaty Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w gdańsku Wydział X Grodzki z dnia 08.05.2009r. sygn.akt. X Nc 3027/09, objętego klauzulą wykonalności z dnia 29.01.2015r., zasądzającego kwotę 7.536,29 zł wraz z odsetkami, kosztami postępowania 75,00 zł oraz kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 1217,00 zł, egzekucja okazała się bezskuteczna, postanowieniem o zakończeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 31.12.2016,

VII. Wierzytelność MSBE przeciwko osobie fizycznej , oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako J ( zgon dłużnika)

1/wierzytelność objęta  wyrokiem Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w dniu 04.06.2012r. sygn.akt. I  C 1684/11, zaopatrzonym w klauzule wykonalności wyrok z dna 28.02.2012r.  stał się podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi przez syndyka masy upadłości przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusza Bojeczko pod sygn.akt.Km 1162/14 .W związku ze zgonem dłużnika egzekucja została umorzona postanowieniem z dnia z dnia 21.06.2018r. sygn.akt.KM  1162/14 ,należność główna 27.640,66 zł,

2/ wierzytelność wynikającą z nakazu zapłaty wydanego w dniu 24.11.2011 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku sygn.akt.I 1 Nc 11382/11 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 30.03.2012r. egzekucja prowadzona pod sygn.akt.Km 515/18 przez komornika Sadowego przy Sądzie rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusza Bojeczko została umorzona postanowieniem z dnia 10.01.2022. Kwota główna 2.315,55 zł.

VIII. Wierzytelność przeciwko osobie fizycznej oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako K

1/ wierzytelności wynikająca z nakazu zapłaty  wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny. Nakaz zapłaty wydano 17.06.2015r. sygn.akt.I 1 Nc 2054/15. Nakaz prawomocny. Kwota główna 7.836,34.Wierzetelność nieprzedawniona.

IX.Wierzytelność przeciwko  osobom fizycznym oznaczonym dla potrze  sprzedaży jako L,Ł wynikająca z tytułu należności czynszowych za lokal użytkowy przy ulicy Matemblewskiej 42 i oznaczony numerem 1.Kwota należności 3.092,50 zł. Wierzytelność nieprzedawniona.

X. Wierzytelnośc w kwocie 307,29 zł przeciwko osobie fizycznej oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako wynikająca z tytułu należności czynszowych za lokal nr 3 przy ulicy Matemblewskiej 42.Wierzytelnosc nieprzedawniona. Brak danych na temat aktualnego miejsca zamieszkania, lokal został zbyty .

Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 31 października  2022 w zapieczętowanej kopercie, na adres biura  syndyka  (Biuro Syndyka, ul. Kościuszki 7-11/14, 83-200 Starogard Gdański), do godz. 15:00, z dopiskiem na kopercie: oferta zakupu wierzytelności VI GUp 17/11. Oferta powinna zawierać wskazanie, której wierzytelności dotyczy poprzez oznaczenie dłużnika odpowiednio literami A,B,C,D.E.F.G.H,I,J oraz numeru wierzytelności. W przypadku złożenia oferty na pakiet wierzytelności względem poszczególnych dłużników oferta powinna zawierać cenę za każdą nabywaną wierzytelność przysługującą wobec wierzyciela oraz sumę oferowanej ceny za cały pakiet.

 O terminie złożenia decyduje data doręczenia oferty do kancelarii Syndyka

Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty łącznej lub najkorzystniejszych ofert oferowanych za daną wierzytelność do dnia  10.11.2022. Z czynności wyboru sporządzony zostanie protokół. O dokonanym wyborze oferent, którego oferta zastanie wybrana zostanie powiadomiony na piśmie. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia nabywcy o wyborze jego oferty na rachunek bankowy masy upadłości bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym zapłaty ewentualnych podatków ( PCC) Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin, dostępne są w siedzibie syndyka (w godz. 8-15) tel.: 602 31 61 01 , 605 29 79 75 ( pełnomocnik syndyka)  adres email: kancelariastg@gmail.comb.wasilewska-syndyk@wp.pl

oferta-na-sprzedaz-wierzytelnosci-MSBE-III-proba_Pobierz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży  2 pakiety wierzytelności

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Wózek widłowy marki Toyota

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Uszkodzonej przyczepy izotermicznej PLANDEX PTL1800