Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności za najwyższą oferowaną cenę

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności za najwyższą oferowaną cenę

Zaproszenie do składania ofert za zakup wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod sygnaturą VI GUp 17/11 , działając na podstawie zgody Sędziego-komisarza zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup wierzytelności za najwyższą oferowaną cenę przysługujących wobec :

  1. WIERZYTELNOŚĆ MSBE przysługująca wobec osób fizycznych ,oznaczonych jako AB

1 / wynikająca z zawezwania z dnia 10.07.2020 do zawarcia próby ugodowej  w zakresie kwoty 16.530,29 zł.,brak ugody, należność czynszowa nieprzedawniony,

2 / należność w kwocie 928,00 zł z tytułu opłaty za wymianę liczników co, zw, cw, nieprzedawniona,

3 / należność w kwocie 2.988,77 zł z tytułu czynszów za okres 01.07.2020 do dnia 30.10.2020 , nieprzedawniona, brak postepowania sądowego,

  1. WIERZYTELNOŚĆ  wobec osób fizycznych oznaczonych jako małżonkowie C,D :

1 / należność czynszowa w kwocie 761,29 zł za okres od dnia 20.01.2020 do dnia 30.10.2020 , nieobjęta postępowaniami sądowymi, nieprzedawniona,

  1. WIERZYTELNOŚCI wobec osoby fizycznej oznaczonej dla potrzeb sprzedaży E

1/ objęta zawezwaniem do próby ugodowej z dnia 10 lipca 2020 r. w zakresie kwoty 8.195,77 zł. Brak ugody, należność czynszowa , nieprzedawniona

2/ należność czynszowa objęta powództwem prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 10/19 zasądzona częściowo do kwoty 698,25 zł , oraz apelacją od powyższego wyroku – sprawa apelacyjna w toku, należność główna: 5450 zł

3/ należność czynszowa  objęta sprawą prowadzoną przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 777/19 , należność główna:14.541.81zł, sprawa w toku, brak wyroku w pierwszej instancji,

4/ należność czynszowa objęta sprawą prowadzoną przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, XIV C 688/19,należność główna: 7998,00 zł (wartość przedmiotu sporu), sprawa w toku,

5/ należność czynszowa  ( zobowiązany solidarnie małżonek oznaczony dla potrzeb sprzedaży F ) w kwocie 2.584,92 zł za okres od dnia 01.07.2020 do dnia 30.10.2020, nie objęta postepowaniem sądowym, nieprzedawniona

IVWIERZYTELNOŚĆ MSBE PRZECIWKO osobie fizycznej, oznaczonej dla potrzeb sprzedaży jako G :

1/ należność główna w wysokości 2138,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 marca 2012 do dnia zapłaty, powiększona o koszty procesu oraz koszty egzekucyjne, należność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV GNc 1489/12 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IV Gospodarczy oraz postanowieniem Komornika Julke-Kostrzewy z dnia 31 grudnia 2013 r. , egzekucja bezskuteczna,

2/ należność główna w wysokości 1198,78 zł wraz z ustawowymi, powiększona o koszty procesu, należność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt I 1 Nc 5401/13 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny, brak postępowania egzekucyjnego,

Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 05 grudnia  2022 w zapieczętowanej kopercie, na adres biura  syndyka  (Biuro Syndyka, ul. Kościuszki 7-11/14, 83-200 Starogard Gdański), do godz. 15:00, z dopiskiem na kopercie: oferta zakupu wierzytelności VI GUp 17/11. Oferta powinna zawierać wskazanie, której wierzytelności dotyczy poprzez oznaczenie dłużnika odpowiednio literami A,B,C,D.E,G oraz numeru wierzytelności. W przypadku złożenia oferty na pakiet wierzytelności względem poszczególnych dłużników oferta powinna zawierać cenę za każdą nabywaną wierzytelność przysługującą wobec wierzyciela oraz sumę oferowanej ceny za cały pakiet.

 O terminie złożenia decyduje data doręczenia oferty do kancelarii Syndyka

Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty łącznej lub najkorzystniejszych ofert oferowanych za daną wierzytelność do dnia  09.12.2022. Z czynności wyboru sporządzony zostanie protokół. O dokonanym wyborze oferent, którego oferta zastanie wybrana zostanie powiadomiony na piśmie. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona do dnia zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym zapłaty ewentualnych podatków ( PCC)

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin, dostępne są w siedzibie syndyka (w godz. 8-15) tel.: 602 31 61 01 , 605 29 79 75 ( pełnomocnik syndyka)  adres email: kancelariastg@gmail.comb.wasilewska-syndyk@wp.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.