Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Syndyk masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości

Syndyk  masy upadłości

ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości:

1.nieruchomość w Stargardzie, ul. M. Karłowicza 32  dz. nr 298/2,421 o łącznej pow. 0,0819 ha, ana zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.140 m2  oraz budynkiem gospodarczym o pow.67m2 ,KWSZ1T/00056221/5za cenę nie niższą niż:  450.000,00 złotych netto.

2. nieruchomość  w Dobrzanach, ul. Stargardzka 12/2 stanowiąca lokal mieszkalny (I piętro)

o pow.93,70 m2  ,   KW SZ1T/00036878/9 wraz z przynależnym udziałem związanym z własnością lokalu dla którego to udziału jest przynależna KW SZ1T/00034668/0  za cenę nie niższą niż:  127.000,00 złotych netto.

Oferty składać należy w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia  na adres  syndyka  (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII  GUp147/17 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy syndyka R. Frydrychowicz   prowadzony w Alior Bank nr PL 09 2490 0005 0000 4100 9088 9606  w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 147/17”

Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , 798 970 044, rf.syndyk@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej