Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

2023-03-30

Ogłoszeń w bazie:

210
/
/
Syndyk masy upadłości Top-Trans ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości i nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Top-Trans ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości i nieruchomości

Przedmiotem konkursu ofert jest łącznie:

 1. prawo własności lokalu niemieszkalnego (biurowego) nr U20 o powierzchni użytkowej 153,91 m2 w budynku położonym w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00497087/1 wraz z udziałem w wysokości 15391/1630766 w nieruchomości wspólnej (KW nr WA3M/00444645/5), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. lokalu;
 3. udział w wysokości 2/189 w prawie własności lokalu niemieszkalnego – Garażu 2 (stanowiska nr 42 i 44) w budynku położonym w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129A, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00472914/7 wraz z udziałem w wysokości 439080/1630766 w nieruchomości wspólnej (KW nr WA3M/00444645/5), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 4. Operaty  szacunkowe są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: WA1M/GUp/2/2022.
 5. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.354.180,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych) netto, w tym:
  1. Wartość lokalu niemieszkalnego (biurowego) nr U20 – 1.269.240,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) netto + ew. podatek VAT;
  2. Wartość ruchomości – 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) netto + podatek VAT;

       c. Wartość udziału w wysokości 2/189 w prawie własności lokalu niemieszkalnego  Garażu 2 – 70.140,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści złotych) netto + ew. podatek VAT.

 • Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2022 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
 • Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk lub osoba przez niego upoważniona.
 3.  Pełna treść warunków konkursu ofert, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

Informacja o wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha