Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Syndyk masy upadłości URSUS S.A. zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. zaprasza do udziału w konkursie ofert, przedmiotem którego jest sprzedaż przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „przedsiębiorstwo URSUS”) z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa URSUS (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości URSUS należności z tytułu prowadzonej działalności URSUS, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego URSUS do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa URSUS (włącznie z tym dniem) jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego URSUS.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa URSUS z dnia 14 kwietnia 2023 roku, sporządzone przez spółkę Lege Advisors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30 września 2022 roku jest dostępne w biurze syndyka masy upadłości URSUS w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl, tel. 22 639 45 55) i jest udostępniane zainteresowanym po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, wedle wzoru przygotowanego przez syndyka. Ponadto Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa URSUS zostało złożone do akt postępowania upadłościowego i jest dostępne w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu ofert w zakresie szerszym niż wynika to z Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa URSUS mogą być udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, wedle wzoru przygotowanego przez syndyka.

Przedmiotem oferty może być wyłącznie przedsiębiorstwo URSUS w całości.

Cena wywoławcza: 124.535.881,82 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 82/100).

Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2024 roku do godziny 16:00, w biurze syndyka masy upadłości URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 12 marca 2024 roku do godziny 16:00 nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Oferta oraz wymagane dokumenty do niej dołączone powinny zostać sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości URSUS najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 marca 2024 roku, godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Pełna treść warunków konkursu ofert, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.