Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Syndyk sprzeda pakiet ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Global Expo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie

OGŁOSZENIE

Syndyk sprzeda pakiet ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Global Expo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie

REGULAMIN AUKCJI

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

GLOBAL EXPO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

 1. Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Global Expo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 115.900,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) netto + podatek VAT.
 2. Aukcja organizowana jest przez Lechosława Kochańskiego – syndyka masy upadłości Global Expo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
 3. Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.
 5. Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

§ 2

 1. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 marca 2024 r., godz. 10.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy:

Global Expo Sp. z o.o. w upadłości

ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

22 1020 4900 0000 8902 3443 6595

najpóźniej w dniu 26 marca 2024 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 26 marca 2024 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 2

 • Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż zapoznał się z faktem, iż przedmiot aukcji znajduje się w posiadaniu osób trzecich i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i roszczeń.
 • Syndyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przedmiotu aukcji.
 • Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
 • Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 • Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę.
 • Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa.
 • Wszelkie dane Uczestników aukcji pozostają do wyłącznej wiadomości tymczasowego nadzorcy sądowego oraz Sądu, jedynie w zakresie w jakim jest to konieczne do przeprowadzenia aukcji.

§ 3

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 2. Syndyk zastrzega sobie prawo wycofania dowolnej ruchomości z aukcji bez podania przyczyny.
 3. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 4

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę, przed wystawieniem przez syndyka faktury i przed wydaniem ruchomości.
 2. Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2024 r. włącznie, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 3. Kupujący zobowiązuje się do odebrania nabytych ruchomości wyłącznie własnym staraniem i na swój własny koszt. W szczególności Syndyk nie ma obowiązku zapewnienia kupującemu pomocy umożliwiającej odebranie i przeniesienie nabytych ruchomości z miejsca, w którym się znajdują.
 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej