Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Syndyk sprzeda pojazd samochód osobowy marki: Skoda, model: Octavia III 1.6 TDI-CR MR’13 E6 rok produkcji: 2016, wersja: Ambition

OGŁOSZENIE

Syndyk sprzeda pojazd samochód osobowy marki: Skoda, model: Octavia III 1.6 TDI-CR MR’13 E6 rok produkcji: 2016, wersja: Ambition

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: PO1P/GUp-s/1733/2023

Poznań, 20.03.2024 r.

Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać

pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

Kacper Kostrzewa pełniący funkcję Syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Alberto De Serio informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd samochód osobowy marki: Skoda, model: Octavia III 1.6 TDI-CR MR’13 E6 rok produkcji: 2016, wersja: Ambition, nr VIN: TMBJG9NEXH0027792 (dalej „Pojazd”)

Pojazd został opisany i wyceniony w Opinii Rzeczoznawcy Nr: E-59/24 z dnia 29.01.2024 r. (dalej jako „Opinia”)

Opinia jest dostępna do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań]. Syndyk może również udostępnić Opinię drogą elektroniczną.

Cena wywoławcza Pojazdu wynosi 21 630,00 zł [słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100] brutto. Sprzedaż nie podlega podatkowi VAT, a podatek PCC obciąża w całość kupującego. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia

6 maja 2024 r. włącznie. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt PO1P/GUp-s/1733/2023”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł [słownie: dwa tysiące złotych].

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań bez udziału oferentów.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej