Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
ul. Kornela Makuszyńskiego 66

OGŁOSZENIE

ul. Kornela Makuszyńskiego 66

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości

położonej w Inowrocławiu przy ul. Kornela Makuszyńskiego 66

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: udział wynoszący 1/2 części, przysługujący Miastu Inowrocław w prawie własności nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Kornela Makuszyńskiego 66, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 7 na arkuszu 81 jako działka nr 181 o pow. 0,0332 ha (użytek: B – tereny mieszkaniowe), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00021029/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 1. Opis nieruchomości:
 2. nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym:
 1. nr ewidencyjny – 85;
 2. powierzchnia zabudowy – 101 m2;
 3. konstrukcja ścian zewnętrznych – mur;
 4. kondygnacje nadziemne / podziemne – 2/1;
 5. rok zakończenia budowy – 1993;
 1. na nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącza do sieci uzbrojenia zlokalizowanych w ulicy Kornela Makuszyńskiego);
 2. nieruchomość przylega do ulicy Kornela Makuszyńskiego zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie następuje na warunkach zarządcy tej drogi;
 3. w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są następujące hipoteki:
 1. nr 1 – hipoteka umowna zwykła w wysokości 228.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności: „Kapitał kredytu hipotecznego udzielonego na podstawie umowy nr 70 1500 1360 5313 6000 8295 0000 z dnia 8 listopada 2004 r.” na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu;
 2. nr 2 – hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 362.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności: „Odsetki, prowizje i inne opłaty związane z kredytem hipotecznym udzielonym w kwocie 228.000,00 złotych na podstawie umowy nr 70 1500 1360 5313 6000 8295 0000 z dnia 8 listopada 2004 r.” na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z uchwałą nr XII/178/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 96 poz. 1538) działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu:

 1. przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki wolnostojące, bliźniacze i segmenty szeregowe) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, określona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 1. usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków;
 2. garaż i część gospodarcza musi być zespolona z budynkiem mieszkalnym;
 3. w budynku mieszkalnym istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych, które swą uciążliwością nie wykroczą poza granice działki;
 4. przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny, na terenie działek nr 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, istnieje możliwość budowy 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących pod warunkiem scalenia terenu istniejących działek i ponownego podziału na 5 działek o szerokości około 18,0 m;
 5. na działkach nr 20 i 304 istnieje możliwość zabudowy bliźniaczej;
 6. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. zakaz lokalizacji obiektów sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granicę działki;
 3. zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska;
 4. należy pozostawić co najmniej 40% powierzchni tego obszaru biologicznie czynnego, niezabudowanego i nieutwardzonego z zachowaniem istniejącej zieleni;
 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków;
 2. wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych – nie ustala się;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 1. zachować nieprzekraczalną linię zabudowy;
 2. wysokość budynków nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktu dachu – dla terenów mieszkaniowych do 14,0 m (dwie kondygnacje naziemne plus poddasze użytkowe);
 3. dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci – do 90 %;
 4. szerokość elewacji frontowej budynku – nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. intensywność zabudowy do 0,40;
 6. w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy;
 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – tereny objęte planem położone są poza terenami zagrożonymi;
 2. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – projektowany podział wewnętrzny terenów o tym samym przeznaczeniu według zasad określonych na rysunku planu, orientacyjny – w zależności od potrzeb dopuszcza się odstąpienie od projektowanego podziału wewnętrznego, z tym że powierzchnia projektowanej działki zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 500,0 m2, a szerokość projektowanej działki pod budynek mieszkalny wolnostojący nie może być mniejsza niż 18,0 m, a pod budynek bliźniaczy 11,5 m; zaleca się wyznaczyć granice działek prostopadłe do pasa drogowego z dopuszczeniem odchylenia do 100 lub wg propozycji na rysunku planu;
 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 1. zakazuje się wprowadzania funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
 2. prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami ustaw w szczególności: prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
 3. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
 1. obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych na warunkach zarządcy drogi;
 2. zasady obsługi infrastrukturą techniczną – obowiązują ustalenia według opracowanych zasad obsługi i warunków wymienionych w § 6 pkt 10 uchwały;
 3. ogrzewanie z sieci miejskiej lub własnych źródeł nie stanowiących uciążliwości dla środowiska.
 1. Cena wywoławcza udziału w prawie własności nieruchomości: 250.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.).

 1. Wadium (10% ceny wywoławczej): 25.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 21 marca 2024 r. o godz. 10.50 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 15 marca 2024 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału w prawie własności nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca udziału w prawie własności nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną oraz świadectwem charakterystyki energetycznej budynku można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej