Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

1/2021

z dnia

2022-06-27

Ogłoszeń w bazie:

115
/
/
Uniwersytet Jagielloński sprzeda lokal użytkowy w Łazach

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Jagielloński sprzeda lokal użytkowy w Łazach

Uniwersytet Jagielloński

sprzeda lokal użytkowy w Łazach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel lokalu użytkowego położonego w miejscowości Łazy, gmina Rzezawa, woj. małopolskie, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia lokalu użytkowego.

I.  Przedmiotowy lokal nr 2-22/9 ma powierzchnię użytkową 141,19 m2 i jest położony w przyziemiu budynku wielomieszkaniowego nr 2-22, znajdującego się na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ w Łazach, gm. Rzezawa, powiat bocheński, woj. małopolskie, z własnością którego związany jest udział wynoszący 80785/1000000 części w częściach wspólnych nieruchomości objętej księgą wieczystą TR1O/00097802/0. Lokal stanowi pomieszczenia po dawnej kotłowni węglowej. W skład lokalu wchodzi sześć pomieszczeń, głównie pomieszczenia magazynowe, a także sanitariat i komunikacja. Część pomieszczeń znajduje się w dobudówce budynku. Dwie hale są połączone amfiladowo. Wejście do lokalu następuje poprzez schody zewnętrzne.

II. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości opisanej w pkt I. wynosi 123.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych) netto.

III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IV. Oferta powinna zawierać:

 • w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, PESEL, adres,
 • w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) – firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji – o ile jest inny niż adres siedziby,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do postępowania i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w postępowaniu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania),
 • potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium),
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oświadczenie oferenta kto jest beneficjentem rzeczywistym podmiotu składającego ofertę zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny
 • oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://nieruchomosci.uj.edu.pl/index.php/oswiadczenie-podmiotu-skladajacego-oferte

V. Na dzień ogłoszenia sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021 poz. 685 z późn. zm.).

VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

IX. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup lokalu użytkowego nr 2-22/9 w Łazach”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 28 czerwca 2022 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

– p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup lokalu użytkowego nr 2-22/9 w Łazach” w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19b, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godz. 12:00.

XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do czasu przeniesienia własności.

XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 20-21 czerwca  2022 roku w godz. 10.00-13.00 po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu z p. Adamem Kiszką, tel. 14 612 78 12 lub 693 548 291, e-mail: adam.kiszka@uj.edu.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działki nr 31 położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185

Sprzedaż działek nr 10/4 i 12/13 położonych w Inowrocławiu przy ul. Nowej i ul. Spółdzielców

Sprzedaż działki nr 5/3 położonej w Inowrocławiu przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 66,71 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4, stanowiącego własność Gminy Kietrz