Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomości położone w Krakowie

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomości położone w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

sprzeda nieruchomości gruntowe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel:

– nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 221 obręb 38 Podgórze oraz niezabudowanej działki nr 137 obręb 35 Podgórze (Nieruchomość I);

– nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 222 obręb 38 Podgórze (Nieruchomość II);

– nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 138 obręb 35 Podgórze (Nieruchomość III);

– nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki nr 6/6 obręb 35 Podgórze (Nieruchomość IV);

wszystkie nieruchomości położone są w Krakowie;,

zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia  w/w nieruchomości;

I.  Nieruchomość I składa się z niezabudowanej działki nr 221 o powierzchni 0,1763 ha, położonej w obr. 38 Podgórze, objętej księgą wieczystą  KR1P/00233980/0 oraz z niezabudowanej  działki nr 137 o powierzchni 0,0723 ha,  położonej w obr. 35 Podgórze,  objętej księgą wieczystą  KR1P/00023961/6. Cena wywoławcza przedmiotowej Nieruchomości I wynosi 2.350.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

II. Nieruchomość II składa się z niezabudowanej działki  nr 222 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obr. 38 Podgórze, objętej księgą wieczystą  KR1P/00233980/0. Cena wywoławcza przedmiotowej Nieruchomości II wynosi 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) netto.

III. Nieruchomość III składa się z niezabudowanej działki  nr 138 o powierzchni 0,2702 ha, położonej w obr. 35 Podgórze, objętej księgą wieczystą  KR1P/00023961/6. Cena wywoławcza przedmiotowej Nieruchomości III wynosi 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

IV. Nieruchomość IV składa się z niezabudowanej działki nr 6/6 o powierzchni 0,3281 ha, położonej w obr. 35 Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00023959/9. Cena wywoławcza przedmiotowej Nieruchomości IV wynosi 3.100.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) netto.

V. Uniwersytet Jagielloński oświadcza ponadto, że działka nr 221 wymieniona w pkt I ogłoszenia oraz działka nr 222   wymieniona  w pkt II ogłoszenia są  obciążone prawem obligacyjnym – pisemną umową dzierżawy, zawartą na czas oznaczony od dnia 1.03.2020 r. do dnia 30.06.2024 r. z datą pewną. Obszar działek objęty umową dzierżawy został dzierżawcy wydany. Powierzchnia objęta dzierżawą wynosi łącznie 863 m2 (w tym: w zakresie działki 221 wynosi 184 m2, działki nr 222 wynosi 679 m2).

VI. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

VII. Oferta powinna zawierać:

 • w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, PESEL, adres,
 • w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) – firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji – o ile jest inny niż adres siedziby,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do postępowania i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w postępowaniu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania),
 • potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium),
 • oświadczenie oferenta o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy oferent  uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • oświadczenie oferenta kto jest beneficjentem rzeczywistym podmiotu składającego ofertę zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny
 • oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 129 z późn. zm.). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://nieruchomosci.uj.edu.pl/index.php/oswiadczenie-podmiotu-skladajacego-oferte

VIII. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.

IX. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

X. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

XI. Koszty związane z zawarciem umowy  obciążają w całości stronę nabywającą.

XII. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest w przypadku każdej z ww. Nieruchomości wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup Nieruchomości I” lub „wadium na zakup Nieruchomości II” lub „wadium na zakup Nieruchomości III” lub „wadium na zakup Nieruchomości IV”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 28 czerwca 2023 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

XIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

– p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

XIV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „wadium na zakup Nieruchomości I” lub „wadium na zakup Nieruchomości II” lub „wadium na zakup Nieruchomości III” lub „wadium na zakup Nieruchomości IV” w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19b, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 30 czerwca 2023 roku do godz. 12:00.

XV. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do czasu przeniesienia własności.

XVI. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 12-14 czerwca  2023 roku w godz. 10.00-13.00 po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu z p. Renatą Szymoniak, tel. 12 664 6025, e-mail: renata.szymoniak@uj.edu.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej