Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Wójt Gminy Miłki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Rydzewie, gm. Miłki, dz. nr  208/5, dz. nr 213/1, dz. nr 213/2 i dz. nr 214  o pow. ewid. łącznej  3,4767 ha

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miłki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Rydzewie, gm. Miłki, dz. nr  208/5, dz. nr 213/1, dz. nr 213/2 i dz. nr 214  o pow. ewid. łącznej  3,4767 ha

RR. 6840.2.2023                                                                                           Miłki, 12.06.2023 r. 

                      O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U

   Wójt Gminy Miłki działając w oparciu o art. 37  ust 1 ustawy z dn. 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) 

o   g   ł   a   s   z   a  

w  dniu 1 września 2023 r. o godz. 10 00 w siedzibie tut . urzędu przetarg ustny nieograniczony  na zbycie (sprzedaż) niżej wymienionej nieruchomości:

1. Położenie nieruchomości –  Rydzewo,  gm.  Miłki.                                                                                  

2. Numer geodezyjny, powierzchnia ewidencyjna  nieruchomości:

   dz. nr  208/5, dz. nr 213/1, dz. nr 213/2 i dz. nr 214  o pow. ewid. łącznej  3,4767 ha.

3. Księga wieczysta –  OL1G/00037064/9, OL1G/00024707/5, OL1G/00016981/0.

4.Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ujęta w części  jako złoże kruszywa naturalnego udokumentowanego  oraz objętego  obszarem górniczym i koncesją zezwalającą na eksploatację, a w części nie posiada określonego przeznaczenia.

Dostęp do nieruchomości  z drogi gminnej (ul. Galindów)  nr 284/2 o nawierzchni gruntowej. W ewidencji gruntów  i budynków oznaczona symbolami: K – użytki  kopalne o pow. 2,2456 ha ; R- grunty orne o pow. 1,1135 ha; Ps – pastwiska trwałe pow. 0,1176 ha.

Na działkach nr nr 208/5, 213/1, 213/2 i 214 są udokumentowane złoża kruszywa naturalnego objęte dwoma złożami : Rydzewo i Rydzewo III.

Na części  działek oznaczonych nr  geodezyjnymi:  208/5, 213/1 i 213/2  udzielono koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego  ze złoża „Rydzewo”  na okres 10 lat nie dłużej jak do 3 lutego 2030 r. Eksploatacja powinna być prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym jednym piętrem wydobywczym. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 0,5966 ha. Powierzchnia terenu górniczego wynosi 0,8643 ha.

Na części działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 213/1, 213/2 i 214 udzielono koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rydzewo III” na okres 15 lat nie dłużej jak do 31 grudnia 2028 r. Eksploatacja powinna być prowadzona systemem odkrywkowym przy pomocy koparki jednołyżkowej lub ładowarki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 1,7123 ha. Powierzchnia terenu górniczego wynosi 2,7645 ha.

Zgodnie ze stanem faktycznym nieruchomość wymieniona w pkt 2 oddana jest w  użyczenie podmiotowi posiadającemu koncesję na wydobywanie  kruszywa   z możliwością jej rozwiązania przed  okresem, na który została zawarta oraz z możliwością  przeniesienia koncesji, o ile nowy nabywca będzie spełniał  wymagania związane z wykonywaniem tej działalności.  

Stosownie do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 2569  z późn. zm.) w przypadku nabycia nieruchomości rolnej  przez podmiot nie spełniający kryterium rolnika indywidualnego  nabycie nieruchomości może nastąpić pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu.  

5. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

6.Ograniczenia nieruchomości, zobowiązania – nieruchomość wolna  od obciążeń hipotecznych, nie obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, działy III i IV  w/w Księgi wieczystej wolne od wpisów.

7. Cena  wywoławcza nieruchomości /brutto/: 700 000,00 ,- zł ( słownie złotych: siedemset   tysięcy) .

8.Wysokość wadium – 70 000,00,- zł  ( słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy). 

9.Minimalne postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10. Wszystkie koszty  związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca.

11. Forma zbycia  –  sprzedaż.

12. Forma zapłaty – jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

13.Terminy poprzednich przetargów:  I przetarg

14.Warunki przetargu:

-Wadium w wysokości 70 000,00,- zł ( słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy)  płatne  jest najpóźniej  do  28 sierpnia 2023   r.   na konto nr WMBS   Ruciane Nida O/Miłki  nr 77 9364 0000 2005 0001 0118 0003.  

 – Wpłata  na   rachunek bankowy wniesiona w terminie  podanym wyżej powinna  faktycznie  wpłynąć  na konto przed przetargiem.

– Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem i  warunkami przetargu przed przystąpieniem do licytacji.  

-Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć na przetargu komisji przetargowej .

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

-Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 

-Termin zawarcia umowy notarialnej ustali sprzedający najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

– W przypadku  udziału w przetargu jednego z  małżonków  wymagane jest  przedłożenie   pisemnego  oświadczenia

woli drugiego małżonka o wyrażenie zgody na nabycie  nieruchomości  ze środków pochodzących  z  majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu  oświadczenia  woli o nabycie nieruchomości  z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

-Uczestnik przetargu  do udziału przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty ( osoba fizyczna) ,aktualny wypis z właściwego rejestru (osoba prawna) , stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnik) .

-Zakup nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, na przetargu  cudzoziemiec przedkłada promesę – przyrzeczenie  wydania  zezwolenia .

– Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z przyczyn uzasadnionych .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miłkach tel. /0/875559060. bip.gminamilki.pl  w zakładce  majątek, gospodarka nieruchomościami .

Ogłoszenie opublikowano na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu w dniu 12 czerwca 2023 r., przesłano   do sołtysa wsi  Rydzewo oraz zamieszczono na stronach internetowych gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej